Có 1 kết quả:

shàng mǎ

1/1

shàng mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get on a horse
(2) to mount