Có 1 kết quả:

xià sān làn

1/1

xià sān làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 下三濫|下三滥[xia4 san1 lan4]