Có 1 kết quả:

xià bù lái

1/1

xià bù lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) awkward
(2) embarrassed
(3) cannot be accomplished