Có 1 kết quả:

xià fán

1/1

xià fán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to descend to the world (of immortals)

Một số bài thơ có sử dụng