Có 1 kết quả:

xià bàn nián

1/1

xià bàn nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

second half of the year

Một số bài thơ có sử dụng