Có 1 kết quả:

xià bàn shēn

1/1

xià bàn shēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa thân dưới, nửa dưới người

Từ điển Trung-Anh

lower half of one's body