Có 1 kết quả:

xià tái jiē

1/1

xià tái jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to extricate oneself
(2) way out