Có 1 kết quả:

xià chǎng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

exit door (of the stage)