Có 1 kết quả:

xià dìng yì

1/1

xià dìng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to define