Có 1 kết quả:

xià dìng yì

1/1

xià dìng yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to define