Có 1 kết quả:

xià gǎng

1/1

xià gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come off sentry duty
(2) to lay off (a worker)
(3) laid-off