Có 2 kết quả:

xià bāxià ba

1/2

xià bā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cằm

Một số bài thơ có sử dụng

xià ba

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chin
(2) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng