Có 1 kết quả:

xià chú

1/1

xià chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go to the kitchen (to prepare a meal)
(2) to cook