Có 1 kết quả:

xià biāo

1/1

xià biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subscript
(2) suffix
(3) index