Có 1 kết quả:

xià fú

1/1

xià fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

downward fluctuation (of prices etc)

Một số bài thơ có sử dụng