Có 1 kết quả:

xià wǎng

1/1

xià wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cast a fishing net
(2) (computing) to go offline