Có 1 kết quả:

xià ér shàng

1/1

xià ér shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bottom to top (of listing)