Có 1 kết quả:

xià shì qiū

1/1

xià shì qiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(anatomy) hypothalamus (Tw)