Có 1 kết quả:

xià chē

1/1

xià chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get off or out of (a bus, train, car etc)