Có 1 kết quả:

xià xiá

1/1

xià xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) administered by
(2) under the rule of