Có 1 kết quả:

xià bianr

1/1

xià bianr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 下邊|下边[xia4 bian5]