Có 1 kết quả:

xià jiǔ cài

1/1

xià jiǔ cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a dish that goes well with alcoholic drinks