Có 1 kết quả:

xià zhá

1/1

xià zhá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lower sluice gate
(2) outflow sluice