Có 1 kết quả:

xià mǎ

1/1

xià mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismount from a horse
(2) (fig.) to abandon (a project)