Có 1 kết quả:

xià mǎ wēi

1/1

xià mǎ wēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) display of severity immediately on taking office
(2) (fig.) initial show of strength