Có 1 kết quả:

xià bí jiǎ

1/1

xià bí jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

inferior nasal conchae