Có 3 kết quả:

fōufǒu

1/3

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không, chẳng

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Dùng để phủ định: chẳng, không. ◎Như: “bất khả” 不可 không thể, “bất nhiên” 不然 chẳng thế, “bất cửu” 不久 không lâu.
2. Một âm là “phầu”. (Trợ) Dùng cuối câu, biểu thị ý lưỡng lự chưa quyết hẳn. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Vị tri tòng kim khứ, Đương phục như thử phầu” 未知從今去, 當復如此不 (Du tà xuyên 遊斜川) Chưa biết từ nay trở đi, Sẽ lại như thế chăng?
3. Một âm là “phủ”. (Trợ) Biểu thị phủ định. § Dùng như “phủ” 否.
4. (Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như “phủ” 否. ◎Như: “tha lai phủ” 他來不 anh ấy có đến hay không?
5. Một âm là “phi”. (Tính) Lớn. § Thông “phi” 丕. ◇Mạnh Tử 孟子: “Phi hiển tai Văn Vương mô” 不顯哉文王謀 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Lớn lao và rõ rệt thay, sách lược của vua Văn Vương.
6. Một âm là “phu”. (Danh) Cuống hoa. § Dùng như “phu” 柎. ◇Thi Kinh 詩經: “Thường lệ chi hoa, Ngạc phu vĩ vĩ” 常棣之華, 鄂不韡韡 (Tiểu nhã 小雅, Thường lệ 常棣) Hoa cây đường lệ, Đài và cuống nở ra rờ rỡ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Trợ từ dùng ở đầu câu (vô nghĩa): 不顯成康,上帝是皇 Rạng rỡ Thành Khang, vua lớn trên trời (Thi kinh: Chu tụng, Chấp cạnh); 不顯哉文王謨 Rạng rỡ thay mưu của vua Văn Vương (Thượng thư).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cuống hoa (như 柎, bộ 木): 常棣之華,鄂不韡韡 Hoa cây đường đệ, đài và cuống nở ra rờ rỡ (Thi Kinh: Tiểu nhã, Đường đệ).

Từ điển Trần Văn Chánh

① (đph) Chăng, có... hay không (từ đặt ở cuối câu để hỏi, dùng như 否, bộ 口): 他來不? Anh ấy có đến hay không?; 你知道不? Anh biết chăng?; 秦王以十五城請易寡人之璧,可予不? Vua Tần đem mười lăm thành xin đổi lấy ngọc bích của ta, có nên cho hắn không? (Sử kí); 是昔太邕不? Đó có phải là ông Thái Ung đời xưa không? (Tề hài kí);
② [fôu] (Họ) Phủ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(pht) ① Không, chẳng, chả (từ chỉ ý phủ định hoặc từ chối): 不知道 Không biết; 不好 Không tốt, không hay, không đẹp; 我不去 Tôi chả đi đâu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không. Chẳng. Đừng — Các âm khác là Bỉ, Bưu, Phu. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ người — Các âm khác là Bất, Bỉ, Phu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Bỉ — Các âm khác là Bất, Bưu, Phu. Xem các âm này.

Từ điển Trung-Anh

(1) (negative prefix)
(2) not
(3) no

Từ ghép 3095

Ā bù lái tí · Ā bù dū rè xī tí 阿不來提阿不都熱西提Ā bù lái tí · Ā bù dū rè xī tí 阿不来提阿不都热西提āi bù shàng 挨不上āi ér bù shāng 哀而不伤āi ér bù shāng 哀而不傷ài bù rěn shì 愛不忍釋ài bù rěn shì 爱不忍释ài bù shì shǒu 愛不釋手ài bù shì shǒu 爱不释手ài lǐ bù lǐ 愛理不理ài lǐ bù lǐ 爱理不理àn bīng bù dòng 按兵不动àn bīng bù dòng 按兵不動āo tū bù píng 凹凸不平bā bù néng gòu 巴不能够bā bù néng gòu 巴不能夠bā jiǔ bù lí shí 八九不离十bā jiǔ bù lí shí 八九不離十bǎ chí bù dìng 把持不定bǎi bù za 百不咋bǎi bù za 百不杂bǎi bù za 百不雜bǎi dú bù yàn 百讀不厭bǎi dú bù yàn 百读不厌bǎi nián bù yù 百年不遇bǎi sī bù dé qí jiě 百思不得其解bǎi sī bù jiě 百思不解bǎi tīng bù yàn 百听不厌bǎi tīng bù yàn 百聽不厭bǎi wén bù rú yī jiàn 百聞不如一見bǎi wén bù rú yī jiàn 百闻不如一见bǎi zhàn bù dài 百战不殆bǎi zhàn bù dài 百戰不殆bǎi zhé bù huí 百折不回bǎi zhé bù náo 百折不挠bǎi zhé bù náo 百折不撓bǎi zú zhī chóng sǐ ér bù jiāng 百足之虫死而不僵bǎi zú zhī chóng sǐ ér bù jiāng 百足之蟲死而不僵bài bù chéng jūn 敗不成軍bài bù chéng jūn 败不成军bān bù dǎor 扳不倒儿bān bù dǎor 扳不倒兒bàn gān bù gà 半間不界bàn gān bù gà 半间不界bàn míng bù miè 半明不滅bàn míng bù miè 半明不灭bàn shēn bù suì 半身不遂bàn shēng bù shóu 半生不熟bàn tōng bù tōng 半通不通bāo zi yǒu ròu bù zài zhě shàng 包子有肉不在褶上bǎo bù dìng 保不定bǎo dāo bù lǎo 宝刀不老bǎo dāo bù lǎo 寶刀不老bǎo hàn bù zhī è hàn jī 飽漢不知餓漢飢bǎo hàn bù zhī è hàn jī 饱汉不知饿汉饥bǎo rén bù zhī è rén jī 飽人不知餓人飢bǎo rén bù zhī è rén jī 饱人不知饿人饥bào bù píng 抱不平bào dǎ bù píng 抱打不平bào xǐ bù bào yōu 報喜不報憂bào xǐ bù bào yōu 报喜不报忧bào yìng bù shuǎng 報應不爽bào yìng bù shuǎng 报应不爽bēi bēi bù zú dào 卑卑不足道bēi bù zì shèng 悲不自勝bēi bù zì shèng 悲不自胜bēi bù zú dào 卑不足道bèi ér bù yòng 備而不用bèi ér bù yòng 备而不用bǐ bù shàng 比不上bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú 比上不足比下有余bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú 比上不足比下有餘bì bù jiàn miàn 避不見面bì bù jiàn miàn 避不见面bì bù kě quē 必不可缺bì bù kě shǎo 必不可少bì bù kě shǎo zǔ chéng 必不可少組成bì bù kě shǎo zǔ chéng 必不可少组成bì kǒu bù tán 閉口不談bì kǒu bù tán 闭口不谈bì kǒu bù yán 閉口不言bì kǒu bù yán 闭口不言biǎo lǐ bù yī 表裡不一biǎo lǐ bù yī 表里不一bīng bù xuè rèn 兵不血刃bīng bù yàn zhà 兵不厌诈bīng bù yàn zhà 兵不厭詐bīng tàn bù xiāng róng 冰炭不相容bīng tàn bù yán , lěng rè zì míng 冰炭不言,冷热自明bīng tàn bù yán , lěng rè zì míng 冰炭不言,冷熱自明bìng bù 並不bìng bù 并不bìng bù zài hu 並不在乎bìng bù zài hu 并不在乎bìng xíng bù bèi 並行不悖bìng xíng bù bèi 并行不悖bó ér bù jīng 博而不精bù ān 不安bù ān fen 不安分bù ān hǎo xīn 不安好心bù ān qí shì 不安其室bù ān shì gù 不諳世故bù ān shì gù 不谙世故bù bái zhī yuān 不白之冤bù bài zhī dì 不敗之地bù bài zhī dì 不败之地bù bǎo hé 不飽和bù bǎo hé 不饱和bù bǎo hé zhī fáng suān 不飽和脂肪酸bù bǎo hé zhī fáng suān 不饱和脂肪酸bù bēi bù kàng 不卑不亢bù bèi 不備bù bèi 不备bù bǐ 不比bù bì 不必bù bì fǔ yuè 不避斧鉞bù bì fǔ yuè 不避斧钺bù bì jiān xiǎn 不避艰险bù bì jiān xiǎn 不避艱險bù bì yào 不必要bù biàn 不便bù biàn 不变bù biàn 不變bù biàn huà 不变化bù biàn huà 不變化bù biàn jià gé 不变价格bù biàn jià gé 不變價格bù biàn liàng 不变量bù biàn liàng 不變量bù biàn shū mài 不辨菽麥bù biàn shū mài 不辨菽麦bù biàn zī běn 不变资本bù biàn zī běn 不變資本bù biāo zhǔn 不标准bù biāo zhǔn 不標準bù cái 不才bù cái 不材bù cè 不测bù cè 不測bù céng 不曾bù chā 不差bù chā diàn 不插电bù chā diàn 不插電bù chà 不差bù chéng 不成bù chéng cái 不成材bù chéng gōng biàn chéng rén 不成功便成仁bù chéng huà 不成話bù chéng huà 不成话bù chéng rèn zhǔ yì 不承認主義bù chéng rèn zhǔ yì 不承认主义bù chéng shí 不誠實bù chéng shí 不诚实bù chéng shú 不成熟bù chéng tǐ tǒng 不成体统bù chéng tǐ tǒng 不成體統bù chéng wén 不成文bù chéng wén fǎ 不成文法bù chéng yàng zi 不成样子bù chéng yàng zi 不成樣子bù chěng zhī tú 不逞之徒bù chǐ 不齒bù chǐ 不齿bù chǐ xià wèn 不恥下問bù chǐ xià wèn 不耻下问bù chì 不啻bù chì tiān yuān 不啻天淵bù chì tiān yuān 不啻天渊bù chǒu bù cǎi 不瞅不睬bù chū suǒ liào 不出所料bù chù mù 不触目bù chù mù 不觸目bù chuǎi mào mèi 不揣冒昧bù chuò 不輟bù chuò 不辍bù cí ér bié 不辞而别bù cí ér bié 不辭而別bù cí láo kǔ 不辞劳苦bù cí láo kǔ 不辭勞苦bù cí xīn kǔ 不辞辛苦bù cí xīn kǔ 不辭辛苦bù còu qiǎo 不凑巧bù còu qiǎo 不湊巧bù cuò 不錯bù cuò 不错bù dā lǐ 不搭理bù dā lǐ 不答理bù dǎ bù chéng cái 不打不成才bù dǎ bù chéng qì 不打不成器bù dǎ bù chéng xiāng shí 不打不成相識bù dǎ bù chéng xiāng shí 不打不成相识bù dǎ bù xiāng shí 不打不相識bù dǎ bù xiāng shí 不打不相识bù dǎ jǐn 不打紧bù dǎ jǐn 不打緊bù dǎ zì zhāo 不打自招bù dà 不大bù dà lí 不大离bù dà lí 不大離bù dà lír 不大离儿bù dà lír 不大離兒bù dài 不带bù dài 不帶bù dài 不怠bù dài bǔ tè quán 不逮捕特权bù dài bǔ tè quán 不逮捕特權bù dài diàn 不带电bù dài diàn 不帶電bù dài shuō 不待說bù dài shuō 不待说bù dān 不丹bù dān 不单bù dān 不單bù dàn 不但bù dāng jǐn 不当紧bù dāng jǐn 不當緊bù dāng shì 不当事bù dāng shì 不當事bù dàng 不当bù dàng 不當bù dàng dé lì 不当得利bù dàng dé lì 不當得利bù dàng yī huí shì 不当一回事bù dàng yī huí shì 不當一回事bù dǎo wēng 不倒翁bù dào 不到bù dào Cháng chéng fēi hǎo hàn 不到長城非好漢bù dào Cháng chéng fēi hǎo hàn 不到长城非好汉bù dào dé 不道德bù dào Huáng Hé xīn bù sǐ 不到黃河心不死bù dào Huáng Hé xīn bù sǐ 不到黄河心不死bù dé 不得bù dé bù 不得不bù dé ér zhī 不得而知bù dé jìn 不得劲bù dé jìn 不得勁bù dé liǎo 不得了bù dé qí mén ér rù 不得其門而入bù dé qí mén ér rù 不得其门而入bù dé rén xīn 不得人心bù dé yào lǐng 不得要領bù dé yào lǐng 不得要领bù dé yǐ 不得已bù dé yǐ ér wéi zhī 不得已而为之bù dé yǐ ér wéi zhī 不得已而為之bù dēng dà yǎ zhī táng 不登大雅之堂bù děng 不等bù děng biān sān jiǎo xíng 不等边三角形bù děng biān sān jiǎo xíng 不等邊三角形bù děng hào 不等号bù děng hào 不等號bù děng jià jiāo huàn 不等价交换bù děng jià jiāo huàn 不等價交換bù děng shì 不等式bù dí 不敌bù dí 不敵bù dǐ kàng zhǔ yì 不抵抗主义bù dǐ kàng zhǔ yì 不抵抗主義bù dì 不第bù dié 不迭bù dìng 不定bù dìng cí 不定詞bù dìng cí 不定词bù dìng fāng chéng 不定方程bù dìng guàn cí 不定冠詞bù dìng guàn cí 不定冠词bù dìng jī fēn 不定积分bù dìng jī fēn 不定積分bù dìng qī 不定期bù dìng shì 不定式bù dìng xíng 不定形bù dìng yuán 不定元bù dǒng zhuāng dǒng 不懂装懂bù dǒng zhuāng dǒng 不懂裝懂bù dòng 不动bù dòng 不動bù dòng chǎn 不动产bù dòng chǎn 不動產bù dòng diǎn 不动点bù dòng diǎn 不動點bù dòng diǎn dìng lǐ 不动点定理bù dòng diǎn dìng lǐ 不動點定理bù dòng gǎng 不冻港bù dòng gǎng 不凍港bù dòng gǎng kǒu 不冻港口bù dòng gǎng kǒu 不凍港口bù dòng shēng sè 不动声色bù dòng shēng sè 不動聲色bù dòng yáo 不动摇bù dòng yáo 不動搖bù dú 不独bù dú 不獨bù duān 不端bù duàn 不断bù duàn 不斷bù duì 不对bù duì 不對bù duì chár 不对碴儿bù duì chár 不對碴兒bù duì chèn 不对称bù duì chèn 不對稱bù duì jìn 不对劲bù duì jìn 不對勁bù duì jìnr 不对劲儿bù duì jìnr 不對勁兒bù duì pán 不对盘bù duì pán 不對盤bù duì tóu 不对头bù duì tóu 不對頭bù èr fǎ mén 不二法門bù èr fǎ mén 不二法门bù èr jià 不二价bù èr jià 不二價bù fá 不乏bù fǎ 不法bù fǎ fèn zǐ 不法分子bù fán 不凡bù fāng 不妨bù fāng biàn 不方便bù fáng 不妨bù fěi 不菲bù fèi chuī huī zhī lì 不費吹灰之力bù fèi chuī huī zhī lì 不费吹灰之力bù fèi shì 不費事bù fèi shì 不费事bù fēn 不分bù fēn bǐ cǐ 不分彼此bù fēn bó zhòng 不分伯仲bù fēn gāo xià 不分高下bù fēn qīng hóng zào bái 不分青紅皂白bù fēn qīng hóng zào bái 不分青红皂白bù fēn qíng yóu 不分情由bù fēn shàng xià 不分上下bù fēn shèng bài 不分勝敗bù fēn shèng bài 不分胜败bù fēn shèng fù 不分勝負bù fēn shèng fù 不分胜负bù fēn xuān zhì 不分軒輊bù fēn xuān zhì 不分轩轾bù fēn zào bái 不分皂白bù fēn zhòu yè 不分昼夜bù fēn zhòu yè 不分晝夜bù fèn 不忿bù fèn bù qǐ 不愤不启bù fèn bù qǐ 不憤不啟bù fú 不服bù fú 不符bù fú shuǐ tǔ 不服水土bù fú zhòng wàng 不孚众望bù fú zhòng wàng 不孚眾望bù fú zuì 不服罪bù fù 不复bù fù 不復bù fù zhòng wàng 不負眾望bù fù zhòng wàng 不负众望bù gāi 不該bù gāi 不该bù gān 不甘bù gān bù jìng 不乾不淨bù gān bù jìng 不干不净bù gān bù jìng , chī le méi bìng 不乾不淨,吃了沒病bù gān bù jìng , chī le méi bìng 不干不净,吃了没病bù gān jì mò 不甘寂寞bù gān shè 不干涉bù gān shì ruò 不甘示弱bù gān xīn 不甘心bù gān yú 不甘于bù gān yú 不甘於bù gǎn dāng 不敢当bù gǎn dāng 不敢當bù gǎn gāo pān 不敢高攀bù gǎn gōng wei 不敢恭維bù gǎn gōng wei 不敢恭维bù gǎn gǒu tóng 不敢苟同bù gǎn yuè Léi chí yī bù 不敢越雷池一步bù gǎn zì zhuān 不敢自专bù gǎn zì zhuān 不敢自專bù gěi lì 不給力bù gěi lì 不给力bù gōng 不公bù gōng 不恭bù gōng zhèng 不公正bù gōng zì pò 不攻自破bù gòng dài tiān 不共戴天bù gǒu 不苟bù gòu 不够bù gòu 不夠bù gù 不顧bù gù 不顾bù gù qián hòu 不顧前後bù gù qián hòu 不顾前后bù gù yī qiè 不顧一切bù gù yī qiè 不顾一切bù guān tòng yǎng 不关痛痒bù guān tòng yǎng 不關痛癢bù guǎn 不管bù guǎn sān qī èr shí yī 不管三七二十一bù guǎn zěn yàng 不管怎样bù guǎn zěn yàng 不管怎樣bù guāng 不光bù guāng cǎi 不光彩bù guī fàn 不規範bù guī fàn 不规范bù guī zé 不規則bù guī zé 不规则bù guī zé sān jiǎo xíng 不規則三角形bù guī zé sān jiǎo xíng 不规则三角形bù guī zé sì biān xíng 不規則四邊形bù guī zé sì biān xíng 不规则四边形bù guǐ 不軌bù guǐ 不轨bù guò 不过bù guò 不過bù guò ěr ěr 不过尔尔bù guò ěr ěr 不過爾爾bù guò yì 不过意bù guò yì 不過意bù hán ér lì 不寒而慄bù hán ér lì 不寒而栗bù hán hu 不含糊bù hǎo 不好bù hǎo rě 不好惹bù hǎo shòu 不好受bù hǎo shuō 不好說bù hǎo shuō 不好说bù hǎo yì si 不好意思bù hé 不合bù hé 不和bù hé fǎ 不合法bù hé lǐ 不合理bù hé shí yí 不合时宜bù hé shí yí 不合時宜bù hé tǐ tǒng 不合体统bù hé tǐ tǒng 不合體統bù hé zuò 不合作bù hěn 不很bù huá suàn 不划算bù huái hǎo yì 不怀好意bù huái hǎo yì 不懷好意bù huān ér sàn 不欢而散bù huān ér sàn 不歡而散bù huàn guǎ ér huàn bù jūn 不患寡而患不均bù huāng bù máng 不慌不忙bù huáng 不遑bù huáng duō ràng 不遑多讓bù huáng duō ràng 不遑多让bù huì 不会bù huì 不會bù huì 不諱bù huì 不讳bù huò 不惑bù jī 不羁bù jī 不羈bù jí 不及bù jí 不吉bù jí bù lí 不即不离bù jí bù lí 不即不離bù jí bù xú 不疾不徐bù jí gé 不及格bù jí lì 不吉利bù jí wù dòng cí 不及物动词bù jí wù dòng cí 不及物動詞bù jí zhī wù 不急之务bù jí zhī wù 不急之務bù jì 不济bù jì 不濟bù jì 不計bù jì 不计bù jì míng 不記名bù jì míng 不记名bù jì míng tóu piào 不記名投票bù jì míng tóu piào 不记名投票bù jì qí shù 不計其數bù jì qí shù 不计其数bù jiā 不佳bù jiā 不加bù jiā jū shù 不加拘束bù jiā lǐ cǎi 不加理睬bù jiā niú nǎi 不加牛奶bù jiā qū bié 不加区别bù jiā qū bié 不加區別bù jiā sī suǒ 不加思索bù jiā xiū shì 不加修飾bù jiā xiū shì 不加修饰bù jiā xuǎn zé 不加选择bù jiā xuǎn zé 不加選擇bù jiā yǎn shì 不加掩飾bù jiā yǎn shì 不加掩饰bù jiǎ sī suǒ 不假思索bù jiān róng xìng 不兼容性bù jiǎn dān 不简单bù jiǎn dān 不簡單bù jiǎn dāng nián 不减当年bù jiǎn dāng nián 不減當年bù jiǎn zé kuì 不俭则匮bù jiǎn zé kuì 不儉則匱bù jiàn 不見bù jiàn 不见bù jiàn bù sàn 不見不散bù jiàn bù sàn 不见不散bù jiàn de 不見得bù jiàn de 不见得bù jiàn guān cái bù luò lèi 不見棺材不落淚bù jiàn guān cái bù luò lèi 不见棺材不落泪bù jiàn guān cai bù luò lèi 不見棺材不落淚bù jiàn guān cai bù luò lèi 不见棺材不落泪bù jiàn jīng zhuàn 不見經傳bù jiàn jīng zhuàn 不见经传bù jiàn tiān rì 不見天日bù jiàn tiān rì 不见天日bù jiàn tù zi bù sā yīng 不見兔子不撒鷹bù jiàn tù zi bù sā yīng 不见兔子不撒鹰bù jiàn yī diǎn zōng yǐng 不見一點蹤影bù jiàn yī diǎn zōng yǐng 不见一点踪影bù jié guǒ 不結果bù jié guǒ 不结果bù jié méng 不結盟bù jié méng 不结盟bù jiě 不解bù jiě fēng qíng 不解風情bù jiě fēng qíng 不解风情bù jīn 不禁bù jǐn 不仅bù jǐn 不僅bù jǐn rú cǐ 不仅如此bù jǐn rú cǐ 不僅如此bù jìn 不尽bù jìn 不盡bù jìn gēn 不尽根bù jìn gēn 不盡根bù jìn rén qíng 不近人情bù jīng yī shì 不經一事bù jīng yī shì 不经一事bù jīng yī shì , bù zhǎng yī zhì 不經一事,不長一智bù jīng yī shì , bù zhǎng yī zhì 不经一事,不长一智bù jīng yì 不經意bù jīng yì 不经意bù jīng yì jiān 不經意間bù jīng yì jiān 不经意间bù jīng zhī tán 不經之談bù jīng zhī tán 不经之谈bù jǐng qì 不景气bù jǐng qì 不景氣bù jìng 不敬bù jìng ér zǒu 不胫而走bù jìng ér zǒu 不脛而走bù jiǔ 不久bù jiǔ qián 不久前bù jiù jì wǎng 不咎既往bù jū 不拘bù jū xiǎo jié 不拘小節bù jū xiǎo jié 不拘小节bù jū yī gé 不拘一格bù jú xiàn 不局限bù juàn 不倦bù jué 不絕bù jué 不绝bù jué 不覺bù jué 不觉bù jué rú lǚ 不絕如縷bù jué rú lǚ 不绝如缕bù jué yú ěr 不絕於耳bù jué yú ěr 不绝于耳bù jué yú tú 不絕於途bù jué yú tú 不绝于途bù jūn 不均bù kāi qiào 不开窍bù kāi qiào 不開竅bù kān 不堪bù kān rěn shòu 不堪忍受bù kān rù mù 不堪入目bù kān shè xiǎng 不堪設想bù kān shè xiǎng 不堪设想bù kān yī jī 不堪一击bù kān yī jī 不堪一擊bù kān zhī lùn 不刊之論bù kān zhī lùn 不刊之论bù kàng bù bēi 不亢不卑bù kě 不可bù kě bì 不可避bù kě bì miǎn 不可避免bù kě chè xiāo xìn yòng zhèng 不可撤銷信用證bù kě chè xiāo xìn yòng zhèng 不可撤销信用证bù kě dǎo 不可导bù kě dǎo 不可導bù kě duān ní 不可端倪bù kě duō dé 不可多得bù kě fēn gē 不可分割bù kě fēn lí 不可分离bù kě fēn lí 不可分離bù kě gào rén 不可告人bù kě gū liàng 不可估量bù kě huò quē 不可或缺bù kě jiě 不可解bù kě jiù yào 不可救药bù kě jiù yào 不可救藥bù kě kāi jiāo 不可开交bù kě kāi jiāo 不可開交bù kě kàng jù 不可抗拒bù kě kàng lì 不可抗力bù kě kào 不可靠bù kě lǐ yù 不可理喻bù kě méi jǔ 不可枚举bù kě méi jǔ 不可枚舉bù kě míng zhuàng 不可名状bù kě míng zhuàng 不可名狀bù kě mó miè 不可磨滅bù kě mó miè 不可磨灭bù kě néng 不可能bù kě nì 不可逆bù kě nì zhuǎn 不可逆轉bù kě nì zhuǎn 不可逆转bù kě qīn fàn 不可侵犯bù kě qīn fàn quán 不可侵犯权bù kě qīn fàn quán 不可侵犯權bù kě quē shǎo 不可缺少bù kě shèng shǔ 不可勝數bù kě shèng shǔ 不可胜数bù kě shèng yán 不可勝言bù kě shèng yán 不可胜言bù kě shōu shí 不可收拾bù kě shǔ 不可数bù kě shǔ 不可數bù kě shǔ míng cí 不可数名词bù kě shǔ míng cí 不可數名詞bù kě shuò jí 不可数集bù kě shuò jí 不可數集bù kě sī yì 不可思議bù kě sī yì 不可思议bù kě tōng yuē 不可通約bù kě tōng yuē 不可通约bù kě tóng rì ér yǔ 不可同日而語bù kě tóng rì ér yǔ 不可同日而语bù kě wǎn huí 不可挽回bù kě yán yù 不可言喻bù kě yī shì 不可一世bù kě yǐ 不可以bù kě yú yuè 不可逾越bù kě zài shēng zī yuán 不可再生資源bù kě zài shēng zī yuán 不可再生资源bù kě zhī lùn 不可知論bù kě zhī lùn 不可知论bù kě zhì xìn 不可置信bù kě zhōng rì 不可終日bù kě zhōng rì 不可终日bù kè 不克bù kè qi 不客气bù kè qi 不客氣bù kuài 不快bù kuì 不匮bù kuì 不匱bù kuì 不愧bù kuì bù zuò 不愧不怍bù kuì xià xué 不愧下学bù kuì xià xué 不愧下學bù lā jī 不拉几bù lā jī 不拉叽bù lā jī 不拉嘰bù lā jī 不拉幾bù lái méi 不莱梅bù lái méi 不萊梅bù lài 不賴bù lài 不赖bù láng bù yǒu 不稂不莠bù láo ér huò 不劳而获bù láo ér huò 不勞而獲bù láo wú huò 不劳无获bù láo wú huò 不勞無獲bù lí bù qì 不离不弃bù lí bù qì 不離不棄bù lǐ 不理bù lǐ bù cǎi 不理不睬bù lì 不利bù lì 不力bù lián xù 不连续bù lián xù 不連續bù lián xù miàn 不连续面bù lián xù miàn 不連續面bù liáng 不良bù liáng qīng xiàng 不良倾向bù liáng qīng xiàng 不良傾向bù liǎo 不了bù liǎo liǎo zhī 不了了之bù liào 不料bù lìn 不吝bù lìn zhū yù 不吝珠玉bù líng 不灵bù líng 不靈bù lìng rén gǔ wǔ 不令人鼓舞bù lír 不离儿bù lír 不離兒bù lù shēng sè 不露声色bù lù shēng sè 不露聲色bù lún 不伦bù lún 不倫bù lún bù lèi 不伦不类bù lún bù lèi 不倫不類bù lùn 不論bù lùn 不论bù luò hén jì 不落痕跡bù luò hén jì 不落痕迹bù luò kē jiù 不落窠臼bù luò sú tào 不落俗套bù mǎn 不满bù mǎn 不滿bù mǎn yì 不满意bù mǎn yì 不滿意bù máng 不忙bù máo 不毛bù máo zhī dì 不毛之地bù mián bù xiū 不眠不休bù miǎn 不免bù miǎn yī sǐ 不免一死bù miào 不妙bù míng 不明bù míng bù bái 不明不白bù míng fēi xíng wù 不明飛行物bù míng fēi xíng wù 不明飞行物bù míng jiù lǐ 不明就裡bù míng jiù lǐ 不明就里bù míng jué lì 不明覺厲bù míng jué lì 不明觉厉bù míng què 不明确bù míng què 不明確bù míng shì lǐ 不明事理bù míng shù 不名数bù míng shù 不名數bù míng yī wén 不名一文bù míng yù 不名誉bù míng yù 不名譽bù mō tóu 不摸头bù mō tóu 不摸頭bù móu ér hé 不謀而合bù móu ér hé 不谋而合bù mù 不睦bù nài fán 不耐烦bù nài fán 不耐煩bù néng 不能bù néng bù 不能不bù néng dǐ kàng 不能抵抗bù néng zì yǐ 不能自已bù niàn jiù è 不念旧恶bù niàn jiù è 不念舊惡bù nìng 不佞bù pà 不怕bù pà bù shí huò , jiù pà huò bǐ huò 不怕不識貨,就怕貨比貨bù pà bù shí huò , jiù pà huò bǐ huò 不怕不识货,就怕货比货bù pà bù shí huò , zhǐ pà huò bǐ huò 不怕不識貨,只怕貨比貨bù pà bù shí huò , zhǐ pà huò bǐ huò 不怕不识货,只怕货比货bù pà guān , zhǐ pà guǎn 不怕官,只怕管bù pà màn , jiù pà zhàn 不怕慢,就怕站bù pà shén yī yàng de duì shǒu , jiù pà zhū yī yàng de duì yǒu 不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友bù pà shén yī yàng de duì shǒu , jiù pà zhū yī yàng de duì yǒu 不怕神一樣的對手,就怕豬一樣的隊友bù pà yī wàn , jiù pà wàn yī 不怕一万,就怕万一bù pà yī wàn , jiù pà wàn yī 不怕一萬,就怕萬一bù piān bù yǐ 不偏不倚bù piān jí 不偏极bù piān jí 不偏極bù piān xié 不偏斜bù píng 不平bù píng cháng 不平常bù píng děng 不平等bù píng děng tiáo yuē 不平等条约bù píng děng tiáo yuē 不平等條約bù píng fán 不平凡bù píng héng 不平衡bù píng zé míng 不平则鸣bù píng zé míng 不平則鳴bù pò bù lì 不破不立bù qī 不期bù qī ér yù 不期而遇bù qī rán ér rán 不期然而然bù qǐ yǎn 不起眼bù qǐ yǎnr 不起眼儿bù qǐ yǎnr 不起眼兒bù qiǎo 不巧bù qiè hé shí jì 不切合实际bù qiè hé shí jì 不切合實際bù qiè shí jì 不切实际bù qiè shí jì 不切實際bù qīng 不清bù qīng chu 不清楚bù qīng ráo 不輕饒bù qīng ráo 不轻饶bù qíng yuàn 不情愿bù qíng yuàn 不情願bù qíng zhī qǐng 不情之請bù qíng zhī qǐng 不情之请bù qǐng zì lái 不請自來bù qǐng zì lái 不请自来bù qióng 不穷bù qióng 不窮bù qiú rén 不求人bù qiú shèn jiě 不求甚解bù qiú shōu huò 不求收獲bù qiú shōu huò 不求收获bù qiú yǒu gōng , dàn qiú wú guò 不求有功,但求无过bù qiú yǒu gōng , dàn qiú wú guò 不求有功,但求無過bù qū 不屈bù qū bù náo 不屈不挠bù qū bù náo 不屈不撓bù qū fēn dà xiǎo xiě 不区分大小写bù qū fēn dà xiǎo xiě 不區分大小寫bù qù lǐ 不去理bù què dìng xìng yuán lǐ 不确定性原理bù què dìng xìng yuán lǐ 不確定性原理bù què shí 不确实bù què shí 不確實bù rán 不然bù ràng xū méi 不讓鬚眉bù ràng xū méi 不让须眉bù rén 不仁bù rén dào 不人道bù rěn 不忍bù rì 不日bù róng 不容bù róng 不溶bù róng zhì biàn 不容置辩bù róng zhì biàn 不容置辯bù róng zhì yí 不容置疑bù rú 不如bù rú rén yì 不如人意bù rù hǔ xué , yān dé hǔ zǐ 不入虎穴,焉得虎子bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ 不入虎穴焉得虎子bù rù shí yí 不入时宜bù rù shí yí 不入時宜bù ruò 不若bù sān bù sì 不三不四bù shàn 不善bù shāng pí wèi 不伤脾胃bù shāng pí wèi 不傷脾胃bù shǎo 不少bù shě 不捨bù shě 不舍bù shèn 不慎bù shēng bù xiǎng 不声不响bù shēng bù xiǎng 不聲不響bù shèng 不勝bù shèng 不胜bù shèng méi jǔ 不勝枚舉bù shèng méi jǔ 不胜枚举bù shèng qí fán 不勝其煩bù shèng qí fán 不胜其烦bù shèng qí kǔ 不勝其苦bù shèng qí kǔ 不胜其苦bù shèng qí rǎo 不勝其擾bù shèng qí rǎo 不胜其扰bù shī shí jī 不失时机bù shī shí jī 不失時機bù shī wéi 不失为bù shī wéi 不失為bù shí 不时bù shí 不時bù shí dà tǐ 不識大體bù shí dà tǐ 不识大体bù shí gāo dī 不識高低bù shí gāo dī 不识高低bù shí hǎo dǎi 不識好歹bù shí hǎo dǎi 不识好歹bù shí rén jiān yān huǒ 不食人間煙火bù shí rén jiān yān huǒ 不食人间烟火bù shí shí biàn 不識時變bù shí shí biàn 不识时变bù shí shí wù 不識時務bù shí shí wù 不识时务bù shí tái jǔ 不識抬舉bù shí tái jǔ 不识抬举bù shí Tài Shān 不識泰山bù shí Tài Shān 不识泰山bù shí yī dīng 不識一丁bù shí yī dīng 不识一丁bù shí zhī xū 不时之需bù shí zhī xū 不時之需bù shí zì 不識字bù shí zì 不识字bù shì 不是bù shì 不适bù shì 不適bù shì chī sù de 不是吃素的bù shì dàng 不适当bù shì dàng 不適當bù shì dōng xi 不是东西bù shì dōng xi 不是東西bù shì huà 不是話bù shì huà 不是话bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不識廬山真面目bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不识庐山真面目bù shì ma 不是吗bù shì ma 不是嗎bù shì shēng chǎn 不事生产bù shì shēng chǎn 不事生產bù shì wèir 不是味儿bù shì wèir 不是味兒bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不进一家门bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不進一家門bù shì yuān jiā bù jù tóu 不是冤家不聚头bù shì yuān jiā bù jù tóu 不是冤家不聚頭bù shì zhāng yáng 不事张扬bù shì zhāng yáng 不事張揚bù shì zī wèi 不是滋味bù shǒu xiān shǐ yòng 不首先使用bù shòu huān yíng 不受欢迎bù shòu huān yíng 不受歡迎bù shū fu 不舒服bù shū shì 不舒适bù shū shì 不舒適bù shuāi 不衰bù shuǎng 不爽bù shùn 不順bù shùn 不顺bù shuō zì míng 不說自明bù shuō zì míng 不说自明bù sǐ xīn 不死心bù sòng 不送bù sòng qì 不送气bù sòng qì 不送氣bù sú 不俗bù sù 不速bù sù ér zhì 不速而至bù sù zhī kè 不速之客bù suí dà liú 不随大流bù suí dà liú 不隨大流bù suí yì 不随意bù suí yì 不隨意bù suí yì jī 不随意肌bù suí yì jī 不隨意肌bù suì 不遂bù suì bō li 不碎玻璃bù tài hǎo 不太好bù tè 不特bù tí 不題bù tí 不题bù tí yě bà 不提也罢bù tí yě bà 不提也罷bù tǐ miàn 不体面bù tǐ miàn 不體面bù tiáo hé 不調和bù tiáo hé 不调和bù tīng mìng 不听命bù tīng mìng 不聽命bù tíng 不停bù tōng 不通bù tóng 不同bù tóng fán xiǎng 不同凡响bù tóng fán xiǎng 不同凡響bù tòng bù yǎng 不痛不痒bù tòng bù yǎng 不痛不癢bù tòu míng 不透明bù tòu qì 不透气bù tòu qì 不透氣bù tòu shuǐ 不透水bù tǔ bù kuài 不吐不快bù tǔ qì 不吐气bù tǔ qì 不吐氣bù tuǒ 不妥bù tuǒ xié 不妥协bù tuǒ xié 不妥協bù wài 不外bù wài hū 不外乎bù wài lù 不外露bù wán měi 不完美bù wán quán guī nà tuī lǐ 不完全归纳推理bù wán quán guī nà tuī lǐ 不完全歸納推理bù wán quán yè 不完全叶bù wán quán yè 不完全葉bù wán quán zhōng lì 不完全中立bù wán shàn 不完善bù wǎng 不枉bù wéi 不惟bù wéi jiǔ kùn 不为酒困bù wéi jiǔ kùn 不為酒困bù wéi nóng shí 不违农时bù wéi nóng shí 不違農時bù wéi rén zhī 不为人知bù wéi rén zhī 不為人知bù wéi suǒ dòng 不为所动bù wéi suǒ dòng 不為所動bù wéi yǐ shèn 不为已甚bù wéi yǐ shèn 不為已甚bù wěi 不韙bù wěi 不韪bù wèi 不畏bù wèi 不謂bù wèi 不谓bù wèi qiáng bào 不畏強暴bù wèi qiáng bào 不畏强暴bù wèi qiáng quán 不畏強權bù wèi qiáng quán 不畏强权bù wèi zuǒ yòu tǎn 不为左右袒bù wèi zuǒ yòu tǎn 不為左右袒bù wén bù wèn 不聞不問bù wén bù wèn 不闻不问bù wěn 不稳bù wěn 不穩bù wěn dìng 不稳定bù wěn dìng 不穩定bù wěn dìng qì liú 不稳定气流bù wěn dìng qì liú 不穩定氣流bù wěn píng héng 不稳平衡bù wěn píng héng 不穩平衡bù wěn xìng 不稳性bù wěn xìng 不穩性bù wèn 不問bù wèn 不问bù wèn hǎo dǎi 不問好歹bù wèn hǎo dǎi 不问好歹bù wèn jiù tīng bù dào jiǎ huà 不問就聽不到假話bù wèn jiù tīng bù dào jiǎ huà 不问就听不到假话bù wèn qīng hóng zào bái 不問青紅皂白bù wèn qīng hóng zào bái 不问青红皂白bù wú 不无bù wú 不無bù wú xiǎo bǔ 不无小补bù wú xiǎo bǔ 不無小補bù wù zhèng yè 不务正业bù wù zhèng yè 不務正業bù xī 不息bù xī 不惜bù xī xuè běn 不惜血本bù xī yī zhàn 不惜一战bù xī yī zhàn 不惜一戰bù xiá 不暇bù xià 不下bù xià yú 不下于bù xiǎn shān bù lù shuǐ 不显山不露水bù xiǎn shān bù lù shuǐ 不顯山不露水bù xiāng fú 不相符bù xiāng gān 不相干bù xiāng róng 不相容bù xiāng róng yuán lǐ 不相容原理bù xiāng shàng xià 不相上下bù xiáng 不祥bù xiáng 不詳bù xiáng 不详bù xiáng zhī zhào 不祥之兆bù xiǎng 不想bù xiàng huà 不像話bù xiàng huà 不像话bù xiàng huà 不象話bù xiàng huà 不象话bù xiàng yàng 不像样bù xiàng yàng 不像樣bù xiāo 不消bù xiào 不孝bù xiào 不肖bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà 不孝有三,无后为大bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà 不孝有三,無後為大bù xié tiáo 不协调bù xié tiáo 不協調bù xiè 不屑bù xiè 不懈bù xiè 不謝bù xiè 不谢bù xiè dài 不懈怠bù xiè yī gù 不屑一顧bù xiè yī gù 不屑一顾bù xīn xiān 不新鮮bù xīn xiān 不新鲜bù xìn rèn 不信任bù xìn rèn àn 不信任案bù xìn rèn dòng yì 不信任动议bù xìn rèn dòng yì 不信任動議bù xìn rèn tóu piào 不信任投票bù xìn yòng 不信用bù xīng 不兴bù xīng 不興bù xíng 不行bù xíng le 不行了bù xǐng rén shì 不省人事bù xìng 不幸bù xìng shòu hài 不幸受害bù xìng yán zhòng 不幸言中bù xìng zhī shì 不幸之事bù xìng zhī xìng 不幸之幸bù xiū 不休bù xiū biān fú 不修边幅bù xiū biān fú 不修邊幅bù xiǔ 不朽bù xiù gāng 不銹鋼bù xiù gāng 不鏽鋼bù xiù gāng 不锈钢bù xiù tiě 不鏽鐵bù xiù tiě 不锈铁bù xū cǐ xíng 不虚此行bù xū cǐ xíng 不虛此行bù xǔ 不許bù xǔ 不许bù xù 不恤bù xù rén yán 不恤人言bù xuān ér zhàn 不宣而战bù xuān ér zhàn 不宣而戰bù xué wú shù 不学无术bù xué wú shù 不學無術bù xùn 不逊bù xùn 不遜bù yǎ 不雅bù yǎ guān 不雅觀bù yǎ guān 不雅观bù yà 不亚bù yà 不亞bù yà yú 不亚于bù yà yú 不亞於bù yán bù yǔ 不言不語bù yán bù yǔ 不言不语bù yán ér yù 不言而喻bù yán zì míng 不言自明bù yàn 不厌bù yàn 不厭bù yàn qí fán 不厌其烦bù yàn qí fán 不厭其煩bù yào 不要bù yào jǐn 不要紧bù yào jǐn 不要緊bù yào liǎn 不要脸bù yào liǎn 不要臉bù yào zài yī kē shù shàng diào sǐ 不要在一棵树上吊死bù yào zài yī kē shù shàng diào sǐ 不要在一棵樹上吊死bù yī 不一bù yī 不依bù yī bù ráo 不依不饒bù yī bù ráo 不依不饶bù yī dìng 不一定bù yī ér zú 不一而足bù yī huì 不一会bù yī huì 不一會bù yī yàng 不一样bù yī yàng 不一樣bù yī zhì zì 不一致字bù yí 不宜bù yí 不移bù yí yú lì 不遗余力bù yí yú lì 不遺餘力bù yǐ 不已bù yǐ cí hài zhì 不以詞害誌bù yǐ cí hài zhì 不以词害志bù yǐ cí hài zhì 不以辞害志bù yǐ cí hài zhì 不以辭害志bù yǐ guī ju , bù néng chéng fāng yuán 不以規矩,不能成方圓bù yǐ guī ju , bù néng chéng fāng yuán 不以规矩,不能成方圆bù yǐ rén fèi yán 不以人废言bù yǐ rén fèi yán 不以人廢言bù yǐ wéi rán 不以为然bù yǐ wéi rán 不以為然bù yǐ wéi yì 不以为意bù yǐ wéi yì 不以為意bù yǐ wù xǐ , bù yǐ jǐ bēi 不以物喜,不以己悲bù yì 不义bù yì 不意bù yì 不易bù yì 不義bù yì ér fēi 不翼而飛bù yì ér fēi 不翼而飞bù yì lè hū 不亦乐乎bù yì lè hū 不亦樂乎bù yì zhī cái 不义之财bù yì zhī cái 不義之財bù yì zhī lùn 不易之論bù yì zhī lùn 不易之论bù yìng qī 不应期bù yìng qī 不應期bù yòng 不用bù yòng kè qi 不用客气bù yòng kè qi 不用客氣bù yòng xiè 不用謝bù yòng xiè 不用谢bù yòng zhǎo 不用找bù yóu 不由bù yóu de 不由得bù yóu fēn shuō 不由分說bù yóu fēn shuō 不由分说bù yóu zì zhǔ 不由自主bù yú 不予bù yú 不渝bù yú 不虞bù yú kuài 不愉快bù yǔ 不語bù yǔ 不语bù yǔ lǐ huì 不予理会bù yǔ lǐ huì 不予理會bù yǔ píng lùn 不予評論bù yǔ píng lùn 不予评论bù yù 不育bù yù xìng 不育性bù yù zhèng 不育症bù yuán tōng 不圆通bù yuán tōng 不圓通bù yuǎn qiān lǐ 不远千里bù yuǎn qiān lǐ 不遠千里bù yuàn 不愿bù yuàn 不願bù yuē ér tóng 不約而同bù yuē ér tóng 不约而同bù yuè 不悅bù yuè 不悦bù yuè Léi chí 不越雷池bù yùn 不孕bù yùn zhèng 不孕症bù zǎ de 不咋地bù zǎ de 不咋的bù zài 不再bù zài 不在bù zài hu 不在乎bù zài huà xià 不在話下bù zài huà xià 不在话下bù zài le 不在了bù zài qí wèi bù mòu qí zhèng 不在其位不謀其政bù zài qí wèi bù mòu qí zhèng 不在其位不谋其政bù zài yì 不在意bù zài zhuàng tài 不在状态bù zài zhuàng tài 不在狀態bù zàn chéng 不贊成bù zàn chéng 不赞成bù zàn yī cí 不贊一詞bù zàn yī cí 不赞一词bù zé shǒu duàn 不择手段bù zé shǒu duàn 不擇手段bù zěn me 不怎么bù zěn me 不怎麼bù zěn me yàng 不怎么样bù zěn me yàng 不怎麼樣bù zhān guō 不沾鍋bù zhān guō 不沾锅bù zhān guō 不粘鍋bù zhān guō 不粘锅bù zhàn bù hé 不战不和bù zhàn bù hé 不戰不和bù zhǎng jìn 不長進bù zhǎng jìn 不长进bù zhǎng yǎn jing 不長眼睛bù zhǎng yǎn jing 不长眼睛bù zháo 不着bù zháo 不著bù zhé bù kòu 不折不扣bù zhèn 不振bù zhēng 不争bù zhēng 不爭bù zhēng mán tou zhēng kǒu qì 不蒸饅頭爭口氣bù zhēng mán tou zhēng kǒu qì 不蒸馒头争口气bù zhēng qì 不争气bù zhēng qì 不爭氣bù zhèng cháng 不正常bù zhèng cháng zhuàng kuàng 不正常状况bù zhèng cháng zhuàng kuàng 不正常狀況bù zhèng dàng 不正当bù zhèng dàng 不正當bù zhèng dàng guān xì 不正当关系bù zhèng dàng guān xì 不正當關係bù zhèng dàng jìng zhēng 不正当竞争bù zhèng dàng jìng zhēng 不正當競爭bù zhèng què 不正确bù zhèng què 不正確bù zhèng zhī fēng 不正之風bù zhèng zhī fēng 不正之风bù zhī 不支bù zhī 不知bù zhī bù jué 不知不覺bù zhī bù jué 不知不觉bù zhī Dīng Dǒng 不知丁董bù zhī fán jǐ 不知凡几bù zhī fán jǐ 不知凡幾bù zhī hǎo dǎi 不知好歹bù zhī hé gù 不知何故bù zhī jìn tuì 不知进退bù zhī jìn tuì 不知進退bù zhī jiù lǐ 不知就裡bù zhī jiù lǐ 不知就里bù zhī lì hài 不知利害bù zhī pí juàn 不知疲倦bù zhī qīng zhòng 不知輕重bù zhī qīng zhòng 不知轻重bù zhī qù xiàng 不知去向bù zhī sǐ huó 不知死活bù zhī suǒ cuò 不知所措bù zhī suǒ yǐ 不知所以bù zhī suǒ yún 不知所云bù zhī suǒ zhī 不知所之bù zhī tiān gāo dì hòu 不知天高地厚bù zhī tòng yǎng 不知痛痒bù zhī tòng yǎng 不知痛癢bù zhī xiū chǐ 不知羞恥bù zhī xiū chǐ 不知羞耻bù zhī zhě bù zuì 不知者不罪bù zhí 不值bù zhí de 不值得bù zhí qián 不值錢bù zhí qián 不值钱bù zhí yī wén 不值一文bù zhǐ 不只bù zhǐ 不止bù zhǐ yī cì 不止一次bù zhì 不智bù zhì 不治bù zhì 不致bù zhì ér yù 不治而愈bù zhì ér yù 不治而癒bù zhì kě fǒu 不置可否bù zhì yú 不至于bù zhì yú 不至於bù zhì zhī zhèng 不治之症bù zhōng tiān nián 不終天年bù zhōng tiān nián 不终天年bù zhòng yì 不中意bù zhòng yòng 不中用bù zhōu 不周bù zhōu yán 不周延bù zhǔ gù cháng 不主故常bù zhù 不住bù zhù yì 不注意bù zhuàng nán qiáng bù huí tóu 不撞南墙不回头bù zhuàng nán qiáng bù huí tóu 不撞南牆不回頭bù zhǔn 不准bù zhǔn què 不准确bù zhǔn què 不準確bù zhǔn xǔ 不准許bù zhǔn xǔ 不准许bù zhuó biān jì 不着边际bù zhuó biān jì 不著邊際bù zhuó hén jì 不着痕迹bù zhuó hén jì 不著痕跡bù zhuó lù fēi xíng 不着陆飞行bù zhuó lù fēi xíng 不著陸飛行bù zī 不貲bù zī 不赀bù zì jué 不自覺bù zì jué 不自觉bù zì liàng 不自量bù zì liàng lì 不自量力bù zì rán 不自然bù zì yóu , wú nìng sǐ 不自由,毋宁死bù zì yóu , wú nìng sǐ 不自由,毋寧死bù zì zai 不自在bù zú 不足bù zú chǐ shù 不足齒數bù zú chǐ shù 不足齿数bù zú dào 不足道bù zú guà chǐ 不足挂齿bù zú guà chǐ 不足掛齒bù zú wéi dào 不足为道bù zú wéi dào 不足為道bù zú wéi guài 不足为怪bù zú wéi guài 不足為怪bù zú wéi lǜ 不足为虑bù zú wéi lǜ 不足為慮bù zú wéi qí 不足为奇bù zú wéi qí 不足為奇bù zú wéi wài rén dào 不足为外人道bù zú wéi wài rén dào 不足為外人道bù zú wéi xùn 不足为训bù zú wéi xùn 不足為訓bù zú yuè 不足月bù zuì bù guī 不醉不归bù zuì bù guī 不醉不歸bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén 不做亏心事,不怕鬼敲门bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén 不做虧心事,不怕鬼敲門bù zuò shēng 不做声bù zuò shēng 不做聲bù zuò sǐ jiù bù huì sǐ 不作死就不会死bù zuò sǐ jiù bù huì sǐ 不作死就不會死bù zuò wéi 不作为bù zuò wéi 不作為cái bù 才不cǎn bù rěn dǔ 惨不忍睹cǎn bù rěn dǔ 慘不忍睹cǎn bù rěn wén 惨不忍闻cǎn bù rěn wén 慘不忍聞cǎn zāo bù xìng 惨遭不幸cǎn zāo bù xìng 慘遭不幸cāng ying bù dīng wú fèng dàn 苍蝇不叮无缝蛋cāng ying bù dīng wú fèng dàn 蒼蠅不叮無縫蛋cēn cī bù qí 参差不齐cēn cī bù qí 參差不齊céng chū bù qióng 层出不穷céng chū bù qióng 層出不窮céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾经沧海难为水,除却巫山不是云chá fàn bù sī 茶飯不思chá fàn bù sī 茶饭不思chà bù lí 差不离chà bù lí 差不離chà bù lír 差不离儿chà bù lír 差不離兒chán jiā bù qīng 纏夾不清chán jiā bù qīng 缠夹不清chán mián bù yǐ 纏綿不已chán mián bù yǐ 缠绵不已chàn dǒu bù yǐ 顫抖不已chàn dǒu bù yǐ 颤抖不已cháng liú shuǐ , bù duàn xiàn 長流水,不斷線cháng liú shuǐ , bù duàn xiàn 长流水,不断线cháng shēng bù lǎo 長生不老cháng shēng bù lǎo 长生不老cháng shēng bù sǐ 長生不死cháng shēng bù sǐ 长生不死cháng tòng bù rú duǎn tòng 長痛不如短痛cháng tòng bù rú duǎn tòng 长痛不如短痛chè yè bù mián 彻夜不眠chè yè bù mián 徹夜不眠chén bù zhù qì 沉不住气chén bù zhù qì 沉不住氣chéng gǔ bù quán zhèng 成骨不全症chéng rén bù bèi 乘人不備chéng rén bù bèi 乘人不备chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú 成事不足,敗事有餘chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú 成事不足,败事有余chī bù dào pú tao shuō pú tao suān 吃不到葡萄說葡萄酸chī bù dào pú tao shuō pú tao suān 吃不到葡萄说葡萄酸chī bù zhǔn 吃不准chī bù zhǔn 吃不準chī lì bù tǎo hǎo 吃力不討好chī lì bù tǎo hǎo 吃力不讨好chī liáng bù guǎn shì 吃粮不管事chī liáng bù guǎn shì 吃糧不管事chī rén bù tǔ gǔ tóu 吃人不吐骨头chī rén bù tǔ gǔ tóu 吃人不吐骨頭chī ruǎn bù chī yìng 吃軟不吃硬chī ruǎn bù chī yìng 吃软不吃硬chī shuǐ bù wàng jué jǐng rén 吃水不忘掘井人chī shuǐ bù wàng wā jǐng rén 吃水不忘挖井人chí bù tóng zhèng jiàn 持不同政見chí bù tóng zhèng jiàn 持不同政见chí bù tóng zhèng jiàn zhě 持不同政見者chí bù tóng zhèng jiàn zhě 持不同政见者chōng ěr bù wén 充耳不聞chōng ěr bù wén 充耳不闻chóu chú bù jué 踌躇不决chóu chú bù jué 躊躇不決chóu méi bù zhǎn 愁眉不展chòu bù kě wén 臭不可聞chòu bù kě wén 臭不可闻chū qí bù yì 出其不意chū qí bù yì , gōng qí bù bèi 出其不意,攻其不備chū qí bù yì , gōng qí bù bèi 出其不意,攻其不备chū shēng zhī dú bù pà hǔ 初生之犊不怕虎chū shēng zhī dú bù pà hǔ 初生之犢不怕虎chū shēng zhī dú bù wèi hǔ 初生之犊不畏虎chū shēng zhī dú bù wèi hǔ 初生之犢不畏虎chū yán bù xùn 出言不逊chū yán bù xùn 出言不遜chū yū ní ér bù rǎn 出淤泥而不染chú bù jìn 除不尽chú bù jìn 除不盡chǔ biàn bù jīng 处变不惊chǔ biàn bù jīng 處變不驚chuān liú bù xī 川流不息cí bù dá yì 詞不達意cí bù dá yì 词不达意cǐ lù bù tōng 此路不通cì cì bù xiū 刺刺不休cóng bù 从不cóng bù 從不cóng lái bù 从来不cóng lái bù 從來不cóng róng bù pò 从容不迫cóng róng bù pò 從容不迫cū lǔ bù wén 粗魯不文cū lǔ bù wén 粗鲁不文cù bù jí fáng 猝不及防cùn bù bù lí 寸步不离cùn bù bù lí 寸步不離cùn cǎo bù shēng 寸草不生cuò luò bù qí 錯落不齊cuò luò bù qí 错落不齐cuò shǒu bù jí 措手不及dá bù dào 达不到dá bù dào 達不到dǎ bào bù píng 打抱不平dǎ shé bù sǐ 打蛇不死dǎ shé bù sǐ , hòu huàn wú qióng 打蛇不死,后患无穷dǎ shé bù sǐ , hòu huàn wú qióng 打蛇不死,後患無窮Dà bù lǐ shì 大不里士dà bù liǎo 大不了dà bù wěi 大不韙dà bù wěi 大不韪dà bù xiāng tóng 大不相同dà huò bù jiě 大惑不解dà kě bù bì 大可不必dà nàn bù sǐ 大难不死dà nàn bù sǐ 大難不死dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú 大难不死,必有后福dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú 大難不死,必有後福dà nì bù dào 大逆不道dà rén bù jì xiǎo rén guò 大人不記小人過dà rén bù jì xiǎo rén guò 大人不记小人过dà yán bù cán 大言不惭dà yán bù cán 大言不慚dāng rén bù ràng 当仁不让dāng rén bù ràng 當仁不讓dāo qiāng bù rù 刀枪不入dāo qiāng bù rù 刀槍不入dào bù shí yí 道不拾遗dào bù shí yí 道不拾遺dào bù tóng bù xiāng wéi móu 道不同不相为谋dào bù tóng bù xiāng wéi móu 道不同不相為謀dào bù xíng 到不行dé bù cháng shī 得不偿失dé bù cháng shī 得不償失dé bù dào 得不到děng bù jí 等不及děng zhōu bù děng shì 等周不等式dī jiǔ bù zhān 滴酒不沾dī shuǐ bù chàn 滴水不羼dī shuǐ bù lòu 滴水不漏diān pū bù pò 顛撲不破diān pū bù pò 颠扑不破diǎn shuǐ bù lòu 点水不漏diǎn shuǐ bù lòu 點水不漏dié dié bù xiū 喋喋不休dōng bù lā 冬不拉dú mù bù chéng lín 独木不成林dú mù bù chéng lín 獨木不成林dù mén bù chū 杜門不出dù mén bù chū 杜门不出duì bù duì 对不对duì bù duì 對不對duì bù shàng 对不上duì bù shàng 對不上duì shì bù duì rén 对事不对人duì shì bù duì rén 對事不對人duō xíng bù yì bì zì bì 多行不义必自毙duō xíng bù yì bì zì bì 多行不義必自斃duō yī shì bù rú shǎo yī shì 多一事不如少一事duō yuán bù bǎo hé zhī fáng suān 多元不飽和脂肪酸duō yuán bù bǎo hé zhī fáng suān 多元不饱和脂肪酸ér bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 儿不嫌母丑,狗不嫌家贫ér bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 兒不嫌母醜,狗不嫌家貧ér bù xū 而不需ěr wén bù rú mù jiàn 耳聞不如目見ěr wén bù rú mù jiàn 耳闻不如目见èr huà bù shuō 二話不說èr huà bù shuō 二话不说fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu 法網灰灰,疏而不漏fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu 法网灰灰,疏而不漏fān liǎn bù rèn rén 翻脸不认人fān liǎn bù rèn rén 翻臉不認人fáng bù shèng fáng 防不勝防fáng bù shèng fáng 防不胜防fàng dàn bù jī 放誕不羈fàng dàn bù jī 放诞不羁fàng dàn bù jū 放誕不拘fàng dàn bù jū 放诞不拘fàng dàng bù jī 放荡不羁fàng dàng bù jī 放蕩不羈fàng làng bù jī 放浪不羁fàng làng bù jī 放浪不羈Fēi sǐ bù kě 非死不可féi shuǐ bù liú wài rén tián 肥水不流外人田fèi lì bù tǎo hǎo 費力不討好fèi lì bù tǎo hǎo 费力不讨好fēn wén bù qǔ 分文不取fèn bù gù shēn 奋不顾身fèn bù gù shēn 奮不顧身fèn fèn bù píng 忿忿不平fèn fèn bù píng 愤愤不平fèn fèn bù píng 憤憤不平fēng bō bù duàn 風波不斷fēng bō bù duàn 风波不断fēng mǎ niú bù xiāng jí 風馬牛不相及fēng mǎ niú bù xiāng jí 风马牛不相及fú bù qǐ de Ā dǒu 扶不起的阿斗fù bù guò sān dài 富不过三代fù bù guò sān dài 富不過三代fù guì bù néng yín 富貴不能淫fù guì bù néng yín 富贵不能淫gài ér bù lùn 概而不論gài ér bù lùn 概而不论gǎn bù cóng mìng 敢不从命gǎn bù cóng mìng 敢不從命gǎn bù jí 赶不及gǎn bù jí 趕不及gǎn bù shàng 赶不上gǎn bù shàng 趕不上gǎn jī bù jìn 感激不尽gǎn jī bù jìn 感激不盡gǎn nù ér bù gǎn yán 敢怒而不敢言gǎn qián bù gǎn hòu 赶前不赶后gǎn qián bù gǎn hòu 趕前不趕後gāng zhèng bù ē 刚正不阿gāng zhèng bù ē 剛正不阿gāo bù chéng dī bù jiù 高不成低不就gāo bù còu dī bù jiù 高不凑低不就gāo bù còu dī bù jiù 高不湊低不就gāo bù kě pān 高不可攀gāo chù bù shèng hán 高处不胜寒gāo chù bù shèng hán 高處不勝寒gāo dī bù jiù 高低不就gāo pān bù shàng 高攀不上gé gé bù rù 格格不入gè bù xiāng tóng 各不相同gèn gǔ bù biàn 亘古不变gèn gǔ bù biàn 亙古不變gōng bù kě mò 功不可沒gōng bù kě mò 功不可没gōng bù yìng qiú 供不应求gōng bù yìng qiú 供不應求gōng chéng bù jū 功成不居gōng gāo bù shǎng 功高不賞gōng gāo bù shǎng 功高不赏gōng jìng bù rú cóng mìng 恭敬不如从命gōng jìng bù rú cóng mìng 恭敬不如從命gōng qí bù bèi 攻其不備gōng qí bù bèi 攻其不备gōng wú bù kè , zhàn wú bù shèng 攻无不克,战无不胜gōng wú bù kè , zhàn wú bù shèng 攻無不克,戰無不勝gòng è bù jìn gēn 共軛不盡根gòng è bù jìn gēn 共轭不尽根gòng rèn bù huì 供認不諱gòng rèn bù huì 供认不讳gǒu gǎi bù liǎo chī shǐ 狗改不了吃屎gǒu pì bù tōng 狗屁不通gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬吕洞宾,不识好人心gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬呂洞賓,不識好人心gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá 狗嘴裏吐不出象牙gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá 狗嘴里吐不出象牙gū zhèng bù lì 孤證不立gū zhèng bù lì 孤证不立gù jiù bù qì 故旧不弃gù jiù bù qì 故舊不棄guā tián bù nà lǚ , lǐ xià bù zhěng guān 瓜田不納履,李下不整冠guā tián bù nà lǚ , lǐ xià bù zhěng guān 瓜田不纳履,李下不整冠guǎ bù dí zhòng 寡不敌众guǎ bù dí zhòng 寡不敵眾guài dàn bù jīng 怪誕不經guài dàn bù jīng 怪诞不经guāng shuō bù liàn 光說不練guāng shuō bù liàn 光说不练guāng shuō bù zuò 光說不做guāng shuō bù zuò 光说不做guǒ bù qí rán 果不其然guǒ zú bù qián 裹足不前guò mù bù wàng 过目不忘guò mù bù wàng 過目不忘guò shí bù hòu 过时不候guò shí bù hòu 過時不候guò yì bù qù 过意不去guò yì bù qù 過意不去guò yóu bù jí 过犹不及guò yóu bù jí 過猶不及hái bù rú 还不如hái bù rú 還不如hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 海水不可斗量hài rén bù qiǎn 害人不浅hài rén bù qiǎn 害人不淺hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可无hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可無hán hú bù qīng 含糊不清hàn rán bù gù 悍然不顧hàn rán bù gù 悍然不顾Hàn zéi bù liǎng lì 汉贼不两立Hàn zéi bù liǎng lì 漢賊不兩立háo bù 毫不háo bù fèi lì 毫不費力háo bù fèi lì 毫不费力háo bù huái yí 毫不怀疑háo bù huái yí 毫不懷疑háo bù kè qi 毫不客气háo bù kè qi 毫不客氣háo bù liú qíng 毫不留情háo bù xùn sè 毫不逊色háo bù xùn sè 毫不遜色háo bù yóu yù 毫不犹豫háo bù yóu yù 毫不猶豫háo fà bù shuǎng 毫发不爽háo fà bù shuǎng 毫髮不爽háo lí bù shuǎng 毫厘不爽háo lí bù shuǎng 毫釐不爽hǎo bù 好不hǎo bù róng yì 好不容易hǎo fàn bù pà wǎn 好飯不怕晚hǎo fàn bù pà wǎn 好饭不怕晚hǎo gù shi bǎi tīng bù yàn 好故事百听不厌hǎo gù shi bǎi tīng bù yàn 好故事百聽不厭hǎo hàn bù chī yǎn qián kuī 好汉不吃眼前亏hǎo hàn bù chī yǎn qián kuī 好漢不吃眼前虧hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng 好汉不提当年勇hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng 好漢不提當年勇hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu 好記性不如爛筆頭hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu 好记性不如烂笔头hǎo jiè hǎo huán , zài jiè bù nán 好借好还,再借不难hǎo jiè hǎo huán , zài jiè bù nán 好借好還,再借不難hǎo jǐng bù cháng 好景不長hǎo jǐng bù cháng 好景不长hǎo mǎ bù chī huí tóu cǎo 好馬不吃回頭草hǎo mǎ bù chī huí tóu cǎo 好马不吃回头草hǎo nán bù gēn nǚ dòu 好男不跟女斗hǎo nán bù gēn nǚ dòu 好男不跟女鬥hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出門,惡事傳千里hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出门,恶事传千里hǎo sǐ bù rú lài huó zhe 好死不如賴活著hǎo sǐ bù rú lài huó zhe 好死不如赖活着hé bù 何不hé bù kuò sàn 核不扩散hé bù kuò sàn 核不擴散hé bù lái 合不來hé bù lái 合不来hé bù lǒng zuǐ 合不拢嘴hé bù lǒng zuǐ 合不攏嘴hé bù shí ròu mí 何不食肉糜hé lè ér bù wéi 何乐而不为hé lè ér bù wéi 何樂而不為hé shuǐ bù fàn jǐng shuǐ 河水不犯井水hēi bái bù fēn 黑白不分hēi bù liū qiū 黑不溜秋hěn bù 很不hèn tiě bù chéng gāng 恨鐵不成鋼hèn tiě bù chéng gāng 恨铁不成钢hóng bù ràng 紅不讓hóng bù ràng 红不让hòu huǐ bù dié 后悔不迭hòu huǐ bù dié 後悔不迭hǔ dú bù shí zǐ 虎毒不食子hù bù qīn fàn 互不侵犯hù bù xiāng qiàn 互不相欠hù bù xiāng ràng 互不相讓hù bù xiāng ràng 互不相让hù è bù quān 怙恶不悛hù è bù quān 怙惡不悛hù shū bù dù 戶樞不蠹hù shū bù dù 户枢不蠹huā bù léng dēng 花不棱登huā bù léng dēng 花不稜登huá ér bù shí 华而不实huá ér bù shí 華而不實huà bù tóu jī bàn jù duō 話不投機半句多huà bù tóu jī bàn jù duō 话不投机半句多huà duō bù tián 話多不甜huà duō bù tián 话多不甜huà yī bù èr 划一不二huà yī bù èr 劃一不二huái cái bù yù 怀才不遇huái cái bù yù 懷才不遇huǎn bù jì jí 緩不濟急huǎn bù jì jí 缓不济急huàn tāng bù huàn yào 换汤不换药huàn tāng bù huàn yào 換湯不換藥huāng dàn bù jīng 荒誕不經huāng dàn bù jīng 荒诞不经huāng guài bù jīng 荒怪不經huāng guài bù jīng 荒怪不经huáng bù liū qiū 黃不溜秋huáng bù liū qiū 黄不溜秋huáng dì bù jí jí sǐ tài jiàn 皇帝不急急死太监huáng dì bù jí jí sǐ tài jiàn 皇帝不急急死太監huáng kǒng bù ān 惶恐不安Huáng tiān bù fù kǔ xīn rén 皇天不負苦心人Huáng tiān bù fù kǔ xīn rén 皇天不负苦心人huáng tǔ bù lù tiān 黃土不露天huáng tǔ bù lù tiān 黄土不露天huī bù lǎ jī 灰不喇唧huī zhī bù qù 挥之不去huī zhī bù qù 揮之不去huǐ bù dāng chū 悔不当初huǐ bù dāng chū 悔不當初huì bù huì 会不会huì bù huì 會不會huì ér bù fèi 惠而不費huì ér bù fèi 惠而不费huì gū bù zhī chūn qiū 蟪蛄不知春秋huì rén bù juàn 誨人不倦huì rén bù juàn 诲人不倦hūn mí bù xǐng 昏迷不醒hún bù fù tǐ 魂不附体hún bù fù tǐ 魂不附體hún bù shǒu shè 魂不守舍hún rán bù jué 浑然不觉hún rán bù jué 渾然不覺hún rán bù zhī 浑然不知hún rán bù zhī 渾然不知huó bù xià qu 活不下去huó de bù nài fán 活得不耐烦huó de bù nài fán 活得不耐煩huò bǐ sān jiā bù chī kuī 貨比三家不吃虧huò bǐ sān jiā bù chī kuī 货比三家不吃亏huò bù dān xíng 祸不单行huò bù dān xíng 禍不單行huò bù xuán zhǒng 祸不旋踵huò bù xuán zhǒng 禍不旋踵huò wèn sān jiā bù chī kuī 貨問三家不吃虧huò wèn sān jiā bù chī kuī 货问三家不吃亏jī bù kě shī 机不可失jī bù kě shī 機不可失jī bù kě shī , shī bù zài lái 机不可失,失不再来jī bù kě shī , shī bù zài lái 機不可失,失不再來jī bù kě shī , shí bù zài lái 机不可失,时不再来jī bù kě shī , shí bù zài lái 機不可失,時不再來jī bù lí shǒu 机不离手jī bù lí shǒu 機不離手jī bù xiāng néng 积不相能jī bù xiāng néng 積不相能jī bù zé shí 飢不擇食jī bù zé shí 饥不择食jī hū bù 几乎不jī hū bù 幾乎不jī quǎn bù níng 雞犬不寧jī quǎn bù níng 鸡犬不宁jí bù kě dài 急不可待jí bù kě nài 急不可耐jǐ suǒ bù yù , wù shī yú rén 己所不欲,勿施于人jǐ suǒ bù yù , wù shī yú rén 己所不欲,勿施於人jì wǎng bù jiù 既往不咎jiā chǒu bù kě wài chuán 家丑不可外传jiā chǒu bù kě wài chuán 家醜不可外傳jiā chǒu bù kě wài chuán , liú yán qiè mò qīng xìn 家丑不可外传,流言切莫轻信jiā chǒu bù kě wài chuán , liú yán qiè mò qīng xìn 家醜不可外傳,流言切莫輕信jiā chǒu bù kě wài yáng 家丑不可外扬jiā chǒu bù kě wài yáng 家醜不可外揚jiā lěi qiān jīn , zuò bù chuí táng 家累千金,坐不垂堂jiān bù kě cuī 坚不可摧jiān bù kě cuī 堅不可摧jiān bù róng fà 間不容髮jiān bù róng fà 间不容发jiān chí bù xiè 坚持不懈jiān chí bù xiè 堅持不懈jiān chí bù yú 坚持不渝jiān chí bù yú 堅持不渝jiān dìng bù yí 坚定不移jiān dìng bù yí 堅定不移jiān kǒu bù yán 緘口不言jiān kǒu bù yán 缄口不言jiān qiáng bù qū 坚强不屈jiān qiáng bù qū 堅強不屈jiān rěn bù bá 坚忍不拔jiān rěn bù bá 堅忍不拔jiān rèn bù bá 坚韧不拔jiān rèn bù bá 堅韌不拔jiān zhēn bù qū 坚贞不屈jiān zhēn bù qū 堅貞不屈jiān zhēn bù yú 坚贞不渝jiān zhēn bù yú 堅貞不渝jiǎn zé bù quē 俭则不缺jiǎn zé bù quē 儉則不缺jiàn guài bù guài 見怪不怪jiàn guài bù guài 见怪不怪jiǎng bù tōng 講不通jiǎng bù tōng 讲不通jiāo lǜ bù ān 焦慮不安jiāo lǜ bù ān 焦虑不安jiǎo bù diǎn dì 脚不点地jiǎo bù diǎn dì 腳不點地jiǎo bù zhān dì 脚不沾地jiǎo bù zhān dì 腳不沾地jiǎo qiāng bù shā 繳槍不殺jiǎo qiāng bù shā 缴枪不杀jiǎo zhèng bù pà xié wāi 脚正不怕鞋歪jiǎo zhèng bù pà xié wāi 腳正不怕鞋歪jiē chù bù liáng 接触不良jiē chù bù liáng 接觸不良jiē lián bù duàn 接连不断jiē lián bù duàn 接連不斷jié ào bù xùn 桀驁不遜jié ào bù xùn 桀骜不逊jié rán bù tóng 截然不同jīn gōng bù lì 矜功不立jīn qián bù néng mǎi lái xìng fú 金錢不能買來幸福jīn qián bù néng mǎi lái xìng fú 金钱不能买来幸福jīn wō yín wō bù rú zì jǐ de gǒu wō 金窝银窝不如自己的狗窝jīn wō yín wō bù rú zì jǐ de gǒu wō 金窩銀窩不如自己的狗窩jìn tuì bù dé 进退不得jìn tuì bù dé 進退不得jīng bù qǐ tuī jiū 經不起推究jīng bù qǐ tuī jiū 经不起推究jīng jiǔ bù shuāi 經久不衰jīng jiǔ bù shuāi 经久不衰jīng tàn bù yǐ 惊叹不已jīng tàn bù yǐ 驚嘆不已jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ 井水不犯河水jìng jiǔ bù chī chī fá jiǔ 敬酒不吃吃罚酒jìng jiǔ bù chī chī fá jiǔ 敬酒不吃吃罰酒jìng xiè bù mǐn 敬謝不敏jìng xiè bù mǐn 敬谢不敏jìng zuò bù dòng 静坐不动jìng zuò bù dòng 靜坐不動jìng zuò bù néng 静坐不能jìng zuò bù néng 靜坐不能jiǒng rán bù tóng 迥然不同jiū chán bù qīng 糾纏不清jiū chán bù qīng 纠缠不清jiǔ bù zuì rén rén zì zuì , sè bù mí rén rén zì mí 酒不醉人人自醉,色不迷人人自迷jiǔ gōng bù xià 久攻不下jiǔ jiǎ bù guī 久假不归jiǔ jiǎ bù guī 久假不歸jiǔ suān bù shòu 酒酸不售jiǔ xiāng bù pà xiàng zi shēn 酒香不怕巷子深jiù de bù qù , xīn de bù lái 旧的不去,新的不来jiù de bù qù , xīn de bù lái 舊的不去,新的不來jiù jí bù jiù qióng 救急不救穷jiù jí bù jiù qióng 救急不救窮jū gāo bù xià 居高不下jū xīn bù liáng 居心不良jú cù bù ān 局促不安jǔ bù shèng jǔ 举不胜举jǔ bù shèng jǔ 舉不勝舉jǔ qí bù dìng 举棋不定jǔ qí bù dìng 舉棋不定jù bù jiē shòu 拒不接受jué bù 决不jué bù 決不jué bù 絕不jué bù 绝不jué ér bù xíng 决而不行jué ér bù xíng 決而不行jué kǒu bù tí 絕口不提jué kǒu bù tí 绝口不提jūn zǐ bù jì xiǎo rén guò 君子不計小人過jūn zǐ bù jì xiǎo rén guò 君子不计小人过jūn zǐ dòng kǒu bù dòng shǒu 君子动口不动手jūn zǐ dòng kǒu bù dòng shǒu 君子動口不動手jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn 君子報仇,十年不晚jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn 君子报仇,十年不晚kāi gōng bù fàng jiàn 开弓不放箭kāi gōng bù fàng jiàn 開弓不放箭kǎn kě bù píng 坎坷不平kǎn tóu bù guò fēng chuī mào 砍头不过风吹帽kǎn tóu bù guò fēng chuī mào 砍頭不過風吹帽kàn bù shùn yǎn 看不順眼kàn bù shùn yǎn 看不顺眼kàn bù xí guàn 看不习惯kàn bù xí guàn 看不習慣kàn zhe bù guǎn 看着不管kàn zhe bù guǎn 看著不管kě bù kě nài 渴不可耐kě wàng ér bù kě jí 可望而不可即kě wàng ér bù kě jí 可望而不可及kě yī ér bù kě zài 可一而不可再kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán 可以意会,不可言传kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán 可以意會,不可言傳kě yù bù kě qiú 可遇不可求kè bù róng huǎn 刻不容緩kè bù róng huǎn 刻不容缓kǒu bù yìng xīn 口不应心kǒu bù yìng xīn 口不應心kǒu bù zé yán 口不择言kǒu bù zé yán 口不擇言kǒu chǐ bù qīng 口齒不清kǒu chǐ bù qīng 口齿不清kū xiào bù dé 哭笑不得kuì bù chéng jūn 溃不成军kuì bù chéng jūn 潰不成軍kuì bù gǎn dāng 愧不敢当kuì bù gǎn dāng 愧不敢當kùn huò bù jiě 困惑不解là zhú bù diǎn bù liàng 蜡烛不点不亮là zhú bù diǎn bù liàng 蠟燭不點不亮lái de zǎo bù rú lái de qiǎo 來得早不如來得巧lái de zǎo bù rú lái de qiǎo 来得早不如来得巧lái ér bù wǎng fēi lǐ yě 來而不往非禮也lái ér bù wǎng fēi lǐ yě 来而不往非礼也lái lì bù míng 來歷不明lái lì bù míng 来历不明lái lù bù míng 來路不明lái lù bù míng 来路不明lái zhě bù jù 來者不拒lái zhě bù jù 来者不拒lái zhě bù shàn , shàn zhě bù lái 來者不善,善者不來lái zhě bù shàn , shàn zhě bù lái 来者不善,善者不来làn ní fú bù shàng qiáng 烂泥扶不上墙làn ní fú bù shàng qiáng 爛泥扶不上牆làn ní hú bù shàng qiáng 烂泥糊不上墙làn ní hú bù shàng qiáng 爛泥糊不上牆láng bèi bù kān 狼狈不堪láng bèi bù kān 狼狽不堪làng zǐ huí tóu jīn bù huàn 浪子回头金不换làng zǐ huí tóu jīn bù huàn 浪子回頭金不換lǎo bù sǐ 老不死lǎo tiān yé è bù sǐ xiā jiā què 老天爷饿不死瞎家雀lǎo tiān yé è bù sǐ xiā jiā què 老天爺餓不死瞎家雀lè bù kě zhī 乐不可支lè bù kě zhī 樂不可支lè bù sī Shǔ 乐不思蜀lè bù sī Shǔ 樂不思蜀lè cǐ bù pí 乐此不疲lè cǐ bù pí 樂此不疲léi dǎ bù dòng 雷打不动léi dǎ bù dòng 雷打不動lèi jué bù ài 累覺不愛lèi jué bù ài 累觉不爱lǐ duō rén bù guài 礼多人不怪lǐ duō rén bù guài 禮多人不怪lì bù cóng xīn 力不从心lì bù cóng xīn 力不從心lì bù shèng rèn 力不勝任lì bù shèng rèn 力不胜任lì suǒ bù jí 力所不及lián xù bù duàn 连续不断lián xù bù duàn 連續不斷liàn liàn bù shě 恋恋不舍liàn liàn bù shě 戀戀不捨liáng yǒu bù qí 良莠不齊liáng yǒu bù qí 良莠不齐liǎng bù wù 两不误liǎng bù wù 兩不誤liǎng bù xiāng qiàn 两不相欠liǎng bù xiāng qiàn 兩不相欠liǎng ěr bù wén chuāng wài shì 两耳不闻窗外事liǎng ěr bù wén chuāng wài shì 兩耳不聞窗外事liǎng guó xiāng zhēng , bù zhǎn lái shǐ 两国相争,不斩来使liǎng guó xiāng zhēng , bù zhǎn lái shǐ 兩國相爭,不斬來使liǎng shǒu bù zhān yáng chūn shuǐ 两手不沾阳春水liǎng shǒu bù zhān yáng chūn shuǐ 兩手不沾陽春水lín sǐ bù qiè 临死不怯lín sǐ bù qiè 臨死不怯lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng 临渊羡鱼,不如退而结网lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng 臨淵羨魚,不如退而結網líng luàn bù kān 凌乱不堪líng luàn bù kān 凌亂不堪lìng rén bù kuài 令人不快liú de qīng shān zài , bù pà méi chái shāo 留得青山在,不怕沒柴燒liú de qīng shān zài , bù pà méi chái shāo 留得青山在,不怕没柴烧liú nián bù lì 流年不利liú shuǐ bù fǔ 流水不腐liú shuǐ bù fǔ , hù shū bù dù 流水不腐,戶樞不蠹liú shuǐ bù fǔ , hù shū bù dù 流水不腐,户枢不蠹liù qīn bù rèn 六亲不认liù qīn bù rèn 六親不認lǘ chún bù duì mǎ zuǐ 驢唇不對馬嘴lǘ chún bù duì mǎ zuǐ 驴唇不对马嘴lǚ jiàn bù xiān 屡见不鲜lǚ jiàn bù xiān 屢見不鮮lǚ jiào bù gǎi 屡教不改lǚ jiào bù gǎi 屢教不改lǚ jìn bù jué 屡禁不绝lǚ jìn bù jué 屢禁不絕lǚ jìn bù zhǐ 屡禁不止lǚ jìn bù zhǐ 屢禁不止lǚ shì bù shuǎng 屡试不爽lǚ shì bù shuǎng 屢試不爽lǚ zāo bù cè 屡遭不测lǚ zāo bù cè 屢遭不測lù bù shí yí 路不拾遗lù bù shí yí 路不拾遺luó qí gǔ bù qí 鑼齊鼓不齊luó qí gǔ bù qí 锣齐鼓不齐luò yì bù jué 絡繹不絕luò yì bù jué 络绎不绝má mù bù rén 麻木不仁mǎ bù tíng tí 馬不停蹄mǎ bù tíng tí 马不停蹄mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 馬無夜草不肥,人無外快不富mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 马无夜草不肥,人无外快不富mà bù jué kǒu 罵不絕口mà bù jué kǒu 骂不绝口mán bù jiǎng lǐ 蛮不讲理mán bù jiǎng lǐ 蠻不講理mǎn bù zài hu 满不在乎mǎn bù zài hu 滿不在乎màn bù jīng xīn 漫不經心màn bù jīng xīn 漫不经心màn bù jīng yì 漫不經意màn bù jīng yì 漫不经意máng bù dié 忙不迭máng bù guò lái 忙不过来máng bù guò lái 忙不過來mào dà bù wěi 冒大不韙mào dà bù wěi 冒大不韪mào tiān xià zhī dà bù wěi 冒天下之大不韙mào tiān xià zhī dà bù wěi 冒天下之大不韪méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán 沒有規矩,不成方圓méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán 没有规矩,不成方圆méi yǒu shén me bù kě néng 沒有甚麼不可能méi yǒu shén me bù kě néng 没有什么不可能měi bù shèng shōu 美不勝收měi bù shèng shōu 美不胜收Měi suǒ bù dá mǐ yà 美索不达米亚Měi suǒ bù dá mǐ yà 美索不達米亞měi zhōng bù zú 美中不足mēn shēng bù xiǎng 悶聲不響mēn shēng bù xiǎng 闷声不响mèn mèn bù lè 悶悶不樂mèn mèn bù lè 闷闷不乐měng bù fáng 猛不防mí bù zhī fǎn 迷不知返mí huò bù jiě 迷惑不解mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 靡不有初,鮮克有終mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 靡不有初,鲜克有终mì bù kě fēn 密不可分mì bù tòu fēng 密不透風mì bù tòu fēng 密不透风mì ér bù xuān 密而不宣mì ér bù xuān 祕而不宣mì ér bù xuān 秘而不宣mián mián bù jué 綿綿不絕mián mián bù jué 绵绵不绝miǎn bù liǎo 免不了miàn lù bù yuè 面露不悅miàn lù bù yuè 面露不悦miào bù kě yán 妙不可言miào zài bù yán zhōng 妙在不言中mín bù liáo shēng 民不聊生míng bù fú shí 名不符实míng bù fú shí 名不符實míng bù fù shí 名不副实míng bù fù shí 名不副實míng bù jiàn jīng zhuàn 名不見經傳míng bù jiàn jīng zhuàn 名不见经传míng bù píng 鳴不平míng bù píng 鸣不平míng bù xū chuán 名不虚传míng bù xū chuán 名不虛傳míng rén bù zuò àn shì 明人不做暗事míng wán bù líng 冥頑不靈míng wán bù líng 冥顽不灵mìng bù jiǔ yǐ 命不久已mó hu bù qīng 模糊不清mǒ bù xià liǎn 抹不下脸mǒ bù xià liǎn 抹不下臉mò bù 莫不mò bù guān xīn 漠不关心mò bù guān xīn 漠不關心mò bù kāi 磨不开mò bù kāi 磨不開mò bù rán 莫不然mò bù shì 莫不是mò bù wén 莫不聞mò bù wén 莫不闻mò bù yú chǐ 莫不逾侈mò bù zuò shēng 默不作声mò bù zuò shēng 默不作聲mò chǐ bù wàng 沒齒不忘mò chǐ bù wàng 没齿不忘Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn 莫霍洛維奇不連續面Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn 莫霍洛维奇不连续面mù bù jiàn jié 目不見睫mù bù jiàn jié 目不见睫mù bù jiāo jié 目不交睫mù bù kuī yuán 目不窥园mù bù kuī yuán 目不窺園mù bù rěn jiàn 目不忍見mù bù rěn jiàn 目不忍见mù bù rěn shì 目不忍視mù bù rěn shì 目不忍视mù bù shí dīng 目不識丁mù bù shí dīng 目不识丁mù bù xiá gěi 目不暇給mù bù xiá gěi 目不暇给mù bù xiá jiē 目不暇接mù bù xié shì 目不斜視mù bù xié shì 目不斜视mù bù zhuǎn jīng 目不轉睛mù bù zhuǎn jīng 目不转睛ná bù chū shǒu 拿不出手ná bù zhǔn 拿不准nǎ hú bù kāi tí nǎ hú 哪壶不开提哪壶nǎ hú bù kāi tí nǎ hú 哪壺不開提哪壺Nà bù lè sī 那不勒斯Nà bù lè sī wáng guó 那不勒斯王国Nà bù lè sī wáng guó 那不勒斯王國nán bù chéng 难不成nán bù chéng 難不成nán bù dǎo 难不倒nán bù dǎo 難不倒nán ér yǒu lèi bù qīng tán 男儿有泪不轻弹nán ér yǒu lèi bù qīng tán 男兒有淚不輕彈nán nǚ shòu shòu bù qīn 男女授受不亲nán nǚ shòu shòu bù qīn 男女授受不親nán rén bù huài , nǚ rén bù ài 男人不坏,女人不爱nán rén bù huài , nǚ rén bù ài 男人不壞,女人不愛nǐ yú bù lún 拟于不伦nǐ yú bù lún 擬於不倫nì gǔ bù huà 泥古不化nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 逆水行舟,不进则退nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 逆水行舟,不進則退niàn niàn bù wàng 念念不忘niǎo bù lā shǐ , jī bù shēng dàn 鳥不拉屎,雞不生蛋niǎo bù lā shǐ , jī bù shēng dàn 鸟不拉屎,鸡不生蛋niǎo bù shēng dàn 鳥不生蛋niǎo bù shēng dàn 鸟不生蛋niǎo bù shēng dàn , gǒu bù lā shǐ 鳥不生蛋,狗不拉屎niǎo bù shēng dàn , gǒu bù lā shǐ 鸟不生蛋,狗不拉屎niào bù shī 尿不湿niào bù shī 尿不濕níng chāi shí zuò miào , bù huì yī zhuāng hūn 宁拆十座庙,不毁一桩婚níng chāi shí zuò miào , bù huì yī zhuāng hūn 寧拆十座廟,不毀一樁婚nìng sǐ bù qū 宁死不屈nìng sǐ bù qū 寧死不屈nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 宁为鸡头,不为凤尾nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 寧為雞頭,不為鳳尾nìng wéi yù suì , bù wéi wǎ quán 宁为玉碎,不为瓦全nìng wéi yù suì , bù wéi wǎ quán 寧為玉碎,不為瓦全nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 宁做鸡头,不做凤尾nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 寧做雞頭,不做鳳尾niú tóu bù duì mǎ zuǐ 牛头不对马嘴niú tóu bù duì mǎ zuǐ 牛頭不對馬嘴nǚ dà bù zhōng liú 女大不中留nù bù kě è 怒不可遏pán shān bù qián 蹒跚不前pán shān bù qián 蹣跚不前pǎo dé liǎo hé shàng , pǎo bù liǎo miào 跑得了和尚,跑不了庙pǎo dé liǎo hé shàng , pǎo bù liǎo miào 跑得了和尚,跑不了廟pǎo le hé shàng , pǎo bù liǎo miào 跑了和尚,跑不了庙pǎo le hé shàng , pǎo bù liǎo miào 跑了和尚,跑不了廟pǎo le hé shàng , pǎo bù liǎo sì 跑了和尚,跑不了寺péng you qī bù kě qī 朋友妻不可欺pí xiào ròu bù xiào 皮笑肉不笑piān xié bù zhèng 偏邪不正piāo hū bù dìng 飄忽不定piāo hū bù dìng 飘忽不定piē kāi bù tán 撇开不谈piē kāi bù tán 撇開不談pín bù zú chǐ 貧不足恥pín bù zú chǐ 贫不足耻pín jiàn bù néng yí 貧賤不能移pín jiàn bù néng yí 贫贱不能移píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做亏心事,半夜敲门心不惊píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做虧心事,半夜敲門心不驚píng shí bù shāo xiāng , lín shí bào fó jiǎo 平时不烧香,临时抱佛脚píng shí bù shāo xiāng , lín shí bào fó jiǎo 平時不燒香,臨時抱佛腳pò bài bù kān 破敗不堪pò bài bù kān 破败不堪pò bù dé yǐ 迫不得已pò bù jí dài 迫不及待qí lè bù qióng 其乐不穷qí lè bù qióng 其樂不窮qí mào bù yáng 其貌不扬qí mào bù yáng 其貌不揚qǐ bù 岂不qǐ bù 豈不qì bù fènr 气不忿儿qì bù fènr 氣不忿兒qì bù gōng 气不公qì bù gōng 氣不公qì bù píng 气不平qì bù píng 氣不平qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭長棚,沒有不散的宴席qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭长棚,没有不散的宴席qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里馬常有,而伯樂不常有qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里马常有,而伯乐不常有qián bù bā cūn , hòu bù bā diàn 前不巴村,后不巴店qián bù bā cūn , hòu bù bā diàn 前不巴村,後不巴店qián bù jiàn gǔ rén , hòu bù jiàn lái zhě 前不見古人,後不見來者qián bù jiàn gǔ rén , hòu bù jiàn lái zhě 前不见古人,后不见来者qián bù jiǔ 前不久qián bù shì wàn néng de méi qián shì wàn wàn bù néng de 錢不是萬能的沒錢是萬萬不能的qián bù shì wàn néng de méi qián shì wàn wàn bù néng de 钱不是万能的没钱是万万不能的qián bù zháo cūn , hòu bù zháo diàn 前不着村,后不着店qián bù zháo cūn , hòu bù zháo diàn 前不著村,後不著店qián shì bù wàng , hòu shì zhī shī 前事不忘,后事之师qián shì bù wàng , hòu shì zhī shī 前事不忘,後事之師qiáng lóng bù yā dì tóu shé 強龍不壓地頭蛇qiáng lóng bù yā dì tóu shé 强龙不压地头蛇qiáo bù qǐ 瞧不起qiǎo zhà bù rú zhuō chéng 巧詐不如拙誠qiǎo zhà bù rú zhuō chéng 巧诈不如拙诚qiě bù shuō 且不說qiě bù shuō 且不说qiè ér bù shě 鍥而不捨qiè ér bù shě 锲而不舍qín láo bù yú kuì fá 勤劳不虞匮乏qín láo bù yú kuì fá 勤勞不虞匱乏qín sè bù tiáo 琴瑟不調qín sè bù tiáo 琴瑟不调qín shòu bù rú 禽兽不如qín shòu bù rú 禽獸不如qín zé bù kuì 勤则不匮qín zé bù kuì 勤則不匱qīng chūn bù zài 青春不再qīng huáng bù jiē 青黃不接qīng huáng bù jiē 青黄不接qíng bù kě què 情不可却qíng bù kě què 情不可卻qíng bù zì jīn 情不自禁qǐng jiàng bù rú jī jiàng 請將不如激將qǐng jiàng bù rú jī jiàng 请将不如激将qiú rén bù rú qiú jǐ 求人不如求己qiú zhī bù dé 求之不得qǔ zhī bù jìn , yòng zhī bù jié 取之不尽,用之不竭qǔ zhī bù jìn , yòng zhī bù jié 取之不盡,用之不竭qù xiàng bù míng 去向不明quē yī bù kě 缺一不可què záo bù yí 确凿不移què záo bù yí 確鑿不移què zhī bù gōng 却之不恭què zhī bù gōng 卻之不恭qūn xún bù qián 逡巡不前rén bù kě mào xiàng 人不可貌相rén bù kě mào xiàng , hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 人不可貌相,海水不可斗量rén bù wèi jǐ , tiān zhū dì miè 人不为己,天诛地灭rén bù wèi jǐ , tiān zhū dì miè 人不為己,天誅地滅rén bù zhī guǐ bù jué 人不知鬼不覺rén bù zhī guǐ bù jué 人不知鬼不觉rén jiān bù chāi 人艰不拆rén jiān bù chāi 人艱不拆rén qióng zhì bù qióng 人穷志不穷rén qióng zhì bù qióng 人窮志不窮rén shēng hé chù bù xiāng féng 人生何处不相逢rén shēng hé chù bù xiāng féng 人生何處不相逢rén shēng lù bù shú 人生路不熟rén shì bù zhī 人事不知rén suàn bù rú tiān suàn 人算不如天算rén xīn bù zú shé tūn xiàng 人心不足蛇吞象rén zài jiāng hú , shēn bù yóu jǐ 人在江湖,身不由己rěn jùn bù jīn 忍俊不禁rèn shi bù néng 認識不能rèn shi bù néng 认识不能rǔ táng bù nài zhèng 乳糖不耐症rù bù fū chū 入不敷出ruǎn yìng bù chī 軟硬不吃ruǎn yìng bù chī 软硬不吃ruì bù kě dāng 銳不可當ruì bù kě dāng 锐不可当ruò bù jīn fēng 弱不禁風ruò bù jīn fēng 弱不禁风ruò yào rén bù zhī , chú fēi jǐ mò wéi 若要人不知,除非己莫为ruò yào rén bù zhī , chú fēi jǐ mò wéi 若要人不知,除非己莫為sā shǒu bù guǎn 撒手不管sān bù 三不sān bù guǎn 三不管sān bù wǔ shí 三不五时sān bù wǔ shí 三不五時sān bù zhān 三不沾sān bù zhī 三不知sān cùn bù làn zhī shé 三寸不烂之舌sān cùn bù làn zhī shé 三寸不爛之舌sān jù huà bù lí běn háng 三句話不離本行sān jù huà bù lí běn háng 三句话不离本行sān tiān bù dǎ , shàng fáng jiē wǎ 三天不打,上房揭瓦shā rén bù guò tóu diǎn dì 杀人不过头点地shā rén bù guò tóu diǎn dì 殺人不過頭點地shā rén bù zhǎ yǎn 杀人不眨眼shā rén bù zhǎ yǎn 殺人不眨眼shǎ bù lèng dēng 傻不愣登shān bù zhuàn lù zhuàn 山不轉路轉shān bù zhuàn lù zhuàn 山不转路转shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不轉水轉shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不转水转shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bù bào shí chén wèi dào 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bù bào shí chén wèi dào 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到shàn zhě bù biàn , biàn zhě bù shàn 善者不辩,辩者不善shàn zhě bù biàn , biàn zhě bù shàn 善者不辯,辯者不善shāng bù qǐ 伤不起shāng bù qǐ 傷不起shàng bù dé tái pán 上不得台盤shàng bù dé tái pán 上不得臺盤shàng bù liǎo tái miàn 上不了台面shàng bù liǎo tái miàn 上不了檯面shàng liáng bù zhèng xià liáng wāi 上梁不正下梁歪shàng qì bù jiē xià qì 上气不接下气shàng qì bù jiē xià qì 上氣不接下氣shào ér bù yí 少儿不宜shào ér bù yí 少兒不宜shào zhuàng bù nǔ lì , lǎo dà tú shāng bēi 少壮不努力,老大徒伤悲shào zhuàng bù nǔ lì , lǎo dà tú shāng bēi 少壯不努力,老大徒傷悲shēn bù kě cè 深不可测shēn bù kě cè 深不可測shēn bù yóu jǐ 身不由己shēn shǒu bù jiàn wǔ zhǐ 伸手不見五指shēn shǒu bù jiàn wǔ zhǐ 伸手不见五指shēn xìn bù yí 深信不疑shēn zài fú zhōng bù zhī fú 身在福中不知福shén bù shǒu shè 神不守捨shén bù shǒu shè 神不守舍shén bù zhī guǐ bù jué 神不知鬼不覺shén bù zhī guǐ bù jué 神不知鬼不觉shén shèng bù kě qīn fàn 神圣不可侵犯shén shèng bù kě qīn fàn 神聖不可侵犯shén zhì bù qīng 神志不清shēng bù féng shí 生不逢时shēng bù féng shí 生不逢時shēng mìng bù xī , zhàn dòu bù zhǐ 生命不息,战斗不止shēng mìng bù xī , zhàn dòu bù zhǐ 生命不息,戰鬥不止shēng shēng bù xī 生生不息shèng bù jiāo , bài bù něi 勝不驕,敗不餒shèng bù jiāo , bài bù něi 胜不骄,败不馁shèng zhī bù wǔ 勝之不武shèng zhī bù wǔ 胜之不武shī duō bù yǎng 虱多不痒shī duō bù yǎng 蝨多不癢shí bù guǒ fù 食不果腹shí bù shí 时不时shí bù shí 時不時shí bù wǒ dài 时不我待shí bù wǒ dài 時不我待shí bù xiāng mán 实不相瞒shí bù xiāng mán 實不相瞞shí bù yàn jīng , kuài bù yàn xì 食不厌精,脍不厌细shí bù yàn jīng , kuài bù yàn xì 食不厭精,膾不厭細shí bù zài lái 时不再来shí bù zài lái 時不再來shí bù zhī wèi 食不知味shí dài bù tóng , fēng shàng bù tóng 时代不同,风尚不同shí dài bù tóng , fēng shàng bù tóng 時代不同,風尚不同shí è bù shè 十恶不赦shí è bù shè 十惡不赦shí gǔ bù huà 食古不化shí jīn bù mèi 拾金不昧shí shǔ bù yì 实属不易shí shǔ bù yì 實屬不易shí yùn bù jì 时运不济shí yùn bù jì 時運不濟shí zhī wú wèi , qì zhī bù gān 食之无味,弃之不甘shí zhī wú wèi , qì zhī bù gān 食之無味,棄之不甘shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾阳春水shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾陽春水shǐ zhōng bù yú 始終不渝shǐ zhōng bù yú 始终不渝shì bù fǎn huǐ 誓不反悔shì bù guān jǐ 事不关己shì bù guān jǐ 事不關己shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ 事不关己,高高挂起shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ 事不關己,高高掛起shì bù guò sān 事不过三shì bù guò sān 事不過三shì bù kě dāng 势不可当shì bù kě dāng 勢不可當shì bù kě dǎng 势不可挡shì bù kě dǎng 勢不可擋shì bù liǎng lì 势不两立shì bù liǎng lì 勢不兩立shì bù liǎng lì 誓不两立shì bù liǎng lì 誓不兩立shì bù shì 是不是shì bù yí chí 事不宜迟shì bù yí chí 事不宜遲shì ér bù jiàn 視而不見shì ér bù jiàn 视而不见shì fēi bù fēn 是非不分shì kě rěn , shú bù kě rěn 是可忍,孰不可忍shì sǐ bù cóng 誓死不从shì sǐ bù cóng 誓死不從shì sǐ bù xiáng 誓死不降shǒu bù shì juàn 手不释卷shǒu bù shì juàn 手不釋卷shǒu jiǎo bù gān jìng 手脚不干净shǒu jiǎo bù gān jìng 手腳不乾淨shǒu zhèng bù ē 守正不阿shòu bù liǎo 受不了shòu mìng bù cháng 壽命不長shòu mìng bù cháng 寿命不长shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú 授人以魚不如授人以漁shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú 授人以鱼不如授人以渔shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú 授之以魚不如授之以漁shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú 授之以鱼不如授之以渔shū bù jiàn qīn 疏不見親shū bù jiàn qīn 疏不见亲shū bù jìn yán 书不尽言shū bù jìn yán 書不盡言shū bù qǐ 輸不起shū bù qǐ 输不起shū bù zhī 殊不知shū ér bù lòu 疏而不漏shū xiě bù néng zhèng 书写不能症shū xiě bù néng zhèng 書寫不能症shǔ bù guò lái 数不过来shǔ bù guò lái 數不過來shǔ bù qīng 数不清shǔ bù qīng 數不清shǔ bù shàng 数不上shǔ bù shàng 數不上shǔ bù shèng shǔ 数不胜数shǔ bù shèng shǔ 數不勝數shǔ bù zháo 数不着shǔ bù zháo 數不著shù bù duō 数不多shù bù duō 數不多shù yù jìng ér fēng bù zhǐ 树欲静而风不止shù yù jìng ér fēng bù zhǐ 樹欲靜而風不止shuǐ huǒ bù róng 水火不容shuǐ tǔ bù fú 水土不服shuǐ xiè bù tōng 水泄不通shuǐ xiè bù tōng 水洩不通shuì mián bù zú 睡眠不足shùn yìng bù liáng 順應不良shùn yìng bù liáng 顺应不良shuō bù chū huà lái 說不出話來shuō bù chū huà lái 说不出话来shuō bù tōng 說不通shuō bù tōng 说不通shuō bù zhǔn 說不準shuō bù zhǔn 说不准shuō huà bù dàng huà 說話不當話shuō huà bù dàng huà 说话不当话shuō yī bù èr 說一不二shuō yī bù èr 说一不二shuò jiàn bù xiān 数见不鲜shuò jiàn bù xiān 數見不鮮sī háo bù chā 丝毫不差sī háo bù chā 絲毫不差sǐ bù gǎi huǐ 死不改悔sǐ bù liǎo 死不了sǐ bù míng mù 死不冥目sǐ bù míng mù 死不瞑目sǐ bù yào liǎn 死不要脸sǐ bù yào liǎn 死不要臉sǐ ér bù jiāng 死而不僵sǐ huó bù gù 死活不顧sǐ huó bù gù 死活不顾sǐ rén bù guǎn 死人不管sǐ yīn bù míng 死因不明sǐ zhū bù pà kāi shuǐ tàng 死猪不怕开水烫sǐ zhū bù pà kāi shuǐ tàng 死豬不怕開水燙sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn 四体不勤,五谷不分sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn 四體不勤,五穀不分sú bù kě nài 俗不可耐sù bù xiāng néng 素不相能sù bù xiāng shí 素不相識sù bù xiāng shí 素不相识suàn bù dé 算不得suàn bù liǎo 算不了suì bù wǒ yǔ 岁不我与suì bù wǒ yǔ 歲不我與sǔn rén bù lì jǐ 损人不利己sǔn rén bù lì jǐ 損人不利己tà bù bù qián 踏步不前tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu 踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu 踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫tài yáng yǒng bù luò 太阳永不落tài yáng yǒng bù luò 太陽永不落tān duō jiáo bù làn 貪多嚼不爛tān duō jiáo bù làn 贪多嚼不烂tān xīn bù zú 貪心不足tān xīn bù zú 贪心不足tán bù lǒng 談不攏tán bù lǒng 谈不拢tǎn tè bù ān 忐忑不安tāo tāo bù jué 滔滔不絕tāo tāo bù jué 滔滔不绝táo bù chū 逃不出tiān bù pà dì bù pà 天不怕地不怕tiān gōng bù zuò měi 天公不作美tiān jī bù kě xiè lòu 天机不可泄漏tiān jī bù kě xiè lòu 天機不可泄漏tiān jī bù kě xiè lù 天机不可泄露tiān jī bù kě xiè lù 天機不可泄露tiān shàng bù huì diào xiàn bǐng 天上不会掉馅饼tiān shàng bù huì diào xiàn bǐng 天上不會掉餡餅tiān wǎng huī huī , shū ér bù lòu 天網恢恢,疏而不漏tiān wǎng huī huī , shū ér bù lòu 天网恢恢,疏而不漏tiān wǎng huī huī , shū ér bù shī 天網恢恢,疏而不失tiān wǎng huī huī , shū ér bù shī 天网恢恢,疏而不失tiān xià méi yǒu bù sàn de yán xí 天下沒有不散的筵席tiān xià méi yǒu bù sàn de yán xí 天下没有不散的筵席tiān xià méi yǒu bù sàn de yàn xí 天下沒有不散的宴席tiān xià méi yǒu bù sàn de yàn xí 天下没有不散的宴席tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不测风云,人有旦夕祸福tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不測風雲,人有旦夕禍福tián bù là 甜不辣tián bù zhī chǐ 恬不知恥tián bù zhī chǐ 恬不知耻tiào jìn Huáng Hé xǐ bù qīng 跳进黄河洗不清tiào jìn Huáng Hé xǐ bù qīng 跳進黃河洗不清tīng bù jìn qu 听不进去tīng bù jìn qu 聽不進去tīng ér bù wén 听而不闻tīng ér bù wén 聽而不聞tíng zhì bù qián 停滞不前tíng zhì bù qián 停滯不前tòng bù yù shēng 痛不欲生tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ 偷雞不成蝕把米tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ 偷鸡不成蚀把米tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ 偷雞不著蝕把米tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ 偷鸡不着蚀把米tǔ dào bù xíng 土到不行tù zi bù chī wō biān cǎo 兔子不吃窝边草tù zi bù chī wō biān cǎo 兔子不吃窩邊草tuō bù liǎo shēn 脫不了身tuō bù liǎo shēn 脱不了身wán shì bù gōng 玩世不恭wàn biàn bù lí qí zōng 万变不离其宗wàn biàn bù lí qí zōng 萬變不離其宗wàn bù dé yǐ 万不得已wàn bù dé yǐ 萬不得已wàn jié bù fù 万劫不复wàn jié bù fù 萬劫不復wàn sǐ bù cí 万死不辞wàn sǐ bù cí 萬死不辭wáng bù liú xíng 王不留行wàng bù liǎo 忘不了wánr bù zhuàn 玩儿不转wánr bù zhuàn 玩兒不轉wēi bù zú dào 微不足道wēi ér bù chí 危而不持wēi wǔ bù qū 威武不屈wéi dé bù zhōng 为德不终wéi dé bù zhōng 為德不終wéi dé bù zú 为德不卒wéi dé bù zú 為德不卒wéi fù bù rén 为富不仁wéi fù bù rén 為富不仁wéi fù bù rén , wéi rén bù fù 为富不仁,为仁不富wéi fù bù rén , wéi rén bù fù 為富不仁,為仁不富wéi kǒng tiān xià bù luàn 唯恐天下不乱wéi kǒng tiān xià bù luàn 唯恐天下不亂wéi rén bù fù 为仁不富wéi rén bù fù 為仁不富wéi shí bù wǎn 为时不晚wéi shí bù wǎn 為時不晚wěi dà bù diào 尾大不掉wěi mǐ bù zhèn 委靡不振wěi mǐ bù zhèn 萎靡不振wěi wěi bù juàn 亹亹不倦wèi suō bù qián 畏縮不前wèi suō bù qián 畏缩不前wén bù duì tí 文不对题wén bù duì tí 文不對題wén bù jiā diǎn 文不加点wén bù jiā diǎn 文不加點wén fēng bù dòng 文風不動wén fēng bù dòng 文风不动wén fēng bù dòng 紋風不動wén fēng bù dòng 纹风不动wén míng bù rú jiàn miàn 聞名不如見面wén míng bù rú jiàn miàn 闻名不如见面wén sī bù dòng 紋絲不動wén sī bù dòng 纹丝不动wěn bù bù qián 稳步不前wěn bù bù qián 穩步不前wò bù ān 卧不安wò bù ān 臥不安wú bù 无不wú bù 無不wú bù dá 无不达wú bù dá 無不達wú chù bù zài 无处不在wú chù bù zài 無處不在wú dú bù zhàng fu 无毒不丈夫wú dú bù zhàng fu 無毒不丈夫wú è bù zuò 无恶不作wú è bù zuò 無惡不作wú fēng bù qǐ làng 无风不起浪wú fēng bù qǐ làng 無風不起浪wú gōng bù shòu lù 无功不受禄wú gōng bù shòu lù 無功不受祿wú huà bù tán 无话不谈wú huà bù tán 無話不談wú jiān bù cuī 无坚不摧wú jiān bù cuī 無堅不摧wú jiān bù shāng 无奸不商wú jiān bù shāng 無奸不商wú kě wú bù kě 无可无不可wú kě wú bù kě 無可無不可wú kǒng bù zuān 无孔不钻wú kǒng bù zuān 無孔不鑽wú qí bù yǒu 无奇不有wú qí bù yǒu 無奇不有wú qiǎo bù chéng shū 无巧不成书wú qiǎo bù chéng shū 無巧不成書wú rén bù 无人不wú rén bù 無人不wú rén bù xiǎo 无人不晓wú rén bù xiǎo 無人不曉wú rén bù zhī 无人不知wú rén bù zhī 無人不知wú shì bù dēng sān bǎo diàn 无事不登三宝殿wú shì bù dēng sān bǎo diàn 無事不登三寶殿wú suǒ bù bāo 无所不包wú suǒ bù bāo 無所不包wú suǒ bù mài 无所不卖wú suǒ bù mài 無所不賣wú suǒ bù néng 无所不能wú suǒ bù néng 無所不能wú suǒ bù wéi 无所不为wú suǒ bù wéi 無所不為wú suǒ bù yòng qí jí 无所不用其极wú suǒ bù yòng qí jí 無所不用其極wú suǒ bù zài 无所不在wú suǒ bù zài 無所不在wú suǒ bù zhī 无所不知wú suǒ bù zhī 無所不知wú suǒ bù zhì 无所不至wú suǒ bù zhì 無所不至wú wǎng bù lì 无往不利wú wǎng bù lì 無往不利wú wēi bù zhì 无微不至wú wēi bù zhì 無微不至wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé 无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé 無一事而不學,無一時而不學,無一處而不得wú zhēng bù xìn 无征不信wú zhēng bù xìn 無徵不信wǔ yīn bù quán 五音不全xǐ bù zì jīn 喜不自禁xǐ bù zì shèng 喜不自勝xǐ bù zì shèng 喜不自胜xǐ shǒu bù gàn 洗手不干xǐ shǒu bù gàn 洗手不幹xì dà bù juān 細大不捐xì dà bù juān 细大不捐xiá bù yǎn yú 瑕不掩瑜xià bù lái 下不來xià bù lái 下不来xià bù lái tái 下不來臺xià bù lái tái 下不来台xià bù wéi lì 下不为例xià bù wéi lì 下不為例xià chóng bù kě yǐ yǔ bīng 夏虫不可以语冰xià chóng bù kě yǐ yǔ bīng 夏蟲不可以語冰xià luò bù míng 下落不明xiān bù xiān 先不先xiān chén bù rǎn 纖塵不染xiān chén bù rǎn 纤尘不染xiān tiān bù zú 先天不足xián sòng bù chuò 弦誦不綴xián sòng bù chuò 弦誦不輟xián sòng bù chuò 弦诵不缀xián sòng bù chuò 弦诵不辍xiāng chí bù xià 相持不下xiāng huǒ bù jué 香火不絕xiāng huǒ bù jué 香火不绝xiāo huà bù liáng 消化不良xiǎo dòng bù bǔ dà dòng chī kǔ 小洞不补大洞吃苦xiǎo dòng bù bǔ dà dòng chī kǔ 小洞不補大洞吃苦xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng chī kǔ 小洞不堵,大洞吃苦xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng nán bǔ 小洞不堵,大洞难补xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng nán bǔ 小洞不堵,大洞難補xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng shòu kǔ 小洞不堵,大洞受苦xiǎo dòng bù dǔ chén dà chuán 小洞不堵沉大船xiào bù kě yǎng 笑不可仰xiào bù kě yì 笑不可抑xiào pín bù xiào chāng 笑貧不笑娼xiào pín bù xiào chāng 笑贫不笑娼xiào sī bù kuì 孝思不匮xiào sī bù kuì 孝思不匱xié bù dí zhèng 邪不敌正xié bù dí zhèng 邪不敵正Xīn bù lún ruì kè 新不伦瑞克Xīn bù lún ruì kè 新不倫瑞克xīn bù zài yān 心不在焉xīn cún bù mǎn 心存不满xīn cún bù mǎn 心存不滿xīn kǒu bù yī 心口不一xīn lǜ bù qí 心律不齊xīn lǜ bù qí 心律不齐xīn lǜ bù zhěng 心律不整xīn shén bù ān 心神不安xīn shén bù níng 心神不宁xīn shén bù níng 心神不寧xīn shén bù zhǔ 心神不属xīn shén bù zhǔ 心神不屬xīn xù bù jiā 心緒不佳xīn xù bù jiā 心绪不佳xīn xù bù níng 心緒不寧xīn xù bù níng 心绪不宁xīn yǒu yú , lì bù zú 心有余,力不足xīn yǒu yú , lì bù zú 心有餘,力不足xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有余而力不足xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有餘而力不足xīn zhào bù xuān 心照不宣xìn bù guò 信不过xìn bù guò 信不過xíng bù cóng jìng 行不从径xíng bù cóng jìng 行不從徑xíng bù gǎi xìng , zuò bù gǎi míng 行不改姓,坐不改名xíng bù gēng míng , zuò bù gǎi xìng 行不更名,坐不改姓xíng bù gù yán 行不顧言xíng bù gù yán 行不顾言xíng bù yóu jìng 行不由径xíng bù yóu jìng 行不由徑xíng dòng bù biàn 行动不便xíng dòng bù biàn 行動不便xíng yǐng bù lí 形影不离xíng yǐng bù lí 形影不離xìng gé bù hé 性格不合xiù cai bù chū mén , néng zhī tiān xià shì 秀才不出門,能知天下事xiù cai bù chū mén , néng zhī tiān xià shì 秀才不出门,能知天下事xiù cai bù chū mén , quán zhī tiān xià shì 秀才不出門,全知天下事xiù cai bù chū mén , quán zhī tiān xià shì 秀才不出门,全知天下事xū bù shòu bǔ 虚不受补xū bù shòu bǔ 虛不受補xué ér bù sī zé wǎng , sī ér bù xué zé dài 学而不思则罔,思而不学则殆xué ér bù sī zé wǎng , sī ér bù xué zé dài 學而不思則罔,思而不學則殆xué ér bù yàn 学而不厌xué ér bù yàn 學而不厭xué ér bù yàn , huì rén bù juàn 学而不厌,诲人不倦xué ér bù yàn , huì rén bù juàn 學而不厭,誨人不倦xué rán hòu zhī bù zú 学然后知不足xué rán hòu zhī bù zú 學然後知不足xué rú nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 学如逆水行舟,不进则退xué rú nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 學如逆水行舟,不進則退xuè ér bù nüè 謔而不虐xuè ér bù nüè 谑而不虐xūn yóu bù tóng qì 薰莸不同器xūn yóu bù tóng qì 薰蕕不同器yā ér bù fú 压而不服yā ér bù fú 壓而不服yān jiǔ bù zhān 烟酒不沾yān jiǔ bù zhān 煙酒不沾yán bù jí yì 言不及义yán bù jí yì 言不及義yán bù jìn yì 言不尽意yán bù jìn yì 言不盡意yán bù kě chuán 言不可传yán bù kě chuán 言不可傳yán bù yóu zhōng 言不由衷yán chéng bù dài 严惩不贷yán chéng bù dài 嚴懲不貸yán jiào bù rú shēn jiào 言教不如身教yǎn bù jiàn , xīn bù fán 眼不見,心不煩yǎn bù jiàn , xīn bù fán 眼不见,心不烦yǎn bù jiàn wéi jìng 眼不見為淨yǎn bù jiàn wéi jìng 眼不见为净yǎn bù zhuàn jīng 眼不轉睛yǎn bù zhuàn jīng 眼不转睛yǎn shén bù hǎo 眼神不好yǎn shén bù jì 眼神不济yǎn shén bù jì 眼神不濟yáo bǎi bù dìng 搖擺不定yáo bǎi bù dìng 摇摆不定yáo bù kě jí 遙不可及yáo bù kě jí 遥不可及yǎo rén gǒur bù lù chǐ 咬人狗儿不露齿yǎo rén gǒur bù lù chǐ 咬人狗兒不露齒yào bǔ bù rú shí bǔ 药补不如食补yào bǔ bù rú shí bǔ 藥補不如食補yào bù 要不yào bù rán 要不然yào sǐ bù huó 要死不活yào yán bù fán 要言不烦yào yán bù fán 要言不煩yě bù 也不yě hǎo bù dào nǎ lǐ qù 也好不到哪裡去yě hǎo bù dào nǎ lǐ qù 也好不到哪里去yě huǒ shāo bù jìn , chūn fēng chuī yòu shēng 野火烧不尽,春风吹又生yě huǒ shāo bù jìn , chūn fēng chuī yòu shēng 野火燒不盡,春風吹又生yè bù bì hù 夜不閉戶yè bù bì hù 夜不闭户yè bù chéng mián 夜不成眠yè bù guī sù 夜不归宿yè bù guī sù 夜不歸宿yī bǐ bù gǒu 一笔不苟yī bǐ bù gǒu 一筆不苟yī bìng bù qǐ 一病不起yī bù bì tǐ 衣不蔽体yī bù bì tǐ 衣不蔽體yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知从何说起yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知從何說起yī bù zuò , èr bù xiū 一不做,二不休yī chén bù rǎn 一塵不染yī chén bù rǎn 一尘不染yī chéng bù biàn 一成不变yī chéng bù biàn 一成不變yī dài bù rú yī dài 一代不如一代yī diǎn bù 一点不yī diǎn bù 一點不yī dīng bù shí 一丁不識yī dīng bù shí 一丁不识yī dòng bù dòng 一动不动yī dòng bù dòng 一動不動yī fā bù kě shōu shi 一发不可收拾yī fā bù kě shōu shi 一發不可收拾yī ge bā zhǎng pāi bù xiǎng 一个巴掌拍不响yī ge bā zhǎng pāi bù xiǎng 一個巴掌拍不響yī jiè bù qǔ 一介不取yī jué bù zhèn 一蹶不振yī kǒu chī bù chéng pàng zi 一口吃不成胖子yī máo bù bá 一毛不拔yī qián bù zhí 一錢不值yī qián bù zhí 一钱不值yī qiào bù tōng 一窍不通yī qiào bù tōng 一竅不通yī qù bù fù fǎn 一去不复返yī qù bù fù fǎn 一去不復返yī qù bù huí 一去不回yī rì bù jiàn , rú gé sān qiū 一日不見,如隔三秋yī rì bù jiàn , rú gé sān qiū 一日不见,如隔三秋yī shēng bù kēng 一声不吭yī shēng bù kēng 一聲不吭yī shēng bù xiǎng 一声不响yī shēng bù xiǎng 一聲不響yī sī bù gǒu 一丝不苟yī sī bù gǒu 一絲不苟yī sī bù guà 一丝不挂yī sī bù guà 一絲不掛yī wén bù míng 一文不名yī wén bù zhí 一文不值yī wèn sān bù zhī 一問三不知yī wèn sān bù zhī 一问三不知yī yán bù fā 一言不发yī yán bù fā 一言不發yī yī bù shě 依依不捨yī yī bù shě 依依不舍yī yǔ bù fā 一語不發yī yǔ bù fā 一语不发yī zhāo bù shèn , mǎn pán jiē shū 一着不慎,满盘皆输yī zhāo bù shèn , mǎn pán jiē shū 一著不慎,滿盤皆輸yī zì bù chā 一字不差yī zì bù là 一字不落yī zì bù lòu 一字不漏yī zì bù shí 一字不識yī zì bù shí 一字不识yī zì bù tí 一字不提yǐ bèi bù cè 以備不測yǐ bèi bù cè 以备不测yì bù róng cí 义不容辞yì bù róng cí 義不容辭yì bù yā shēn 艺不压身yì bù yā shēn 藝不壓身yì duō bù yā shēn 艺多不压身yì duō bù yā shēn 藝多不壓身yì jiàn bù hé 意見不合yì jiàn bù hé 意见不合yì xiǎng bù dào 意想不到yì yù bù píng 抑郁不平yì yù bù píng 抑鬱不平yīn hún bù sàn 阴魂不散yīn hún bù sàn 陰魂不散yǐn bìng bù bào 隐病不报yǐn bìng bù bào 隱病不報yǐn ér bù fā 引而不发yǐn ér bù fā 引而不發yǐn mán bù bào 隐瞒不报yǐn mán bù bào 隱瞞不報yǐn qíng bù bào 隐情不报yǐn qíng bù bào 隱情不報yǐn rěn bù fā 隐忍不发yǐn rěn bù fā 隱忍不發yǐn rěn bù yán 隐忍不言yǐn rěn bù yán 隱忍不言yíng yǎng bù liáng 營養不良yíng yǎng bù liáng 营养不良yìng jiē bù xiá 应接不暇yìng jiē bù xiá 應接不暇yōng jǐ bù kān 拥挤不堪yōng jǐ bù kān 擁擠不堪yǒng bù 永不yǒng chuí bù xiǔ 永垂不朽yǒng zhì bù wàng 永志不忘yóu bù de 由不得yóu yí bù dìng 游移不定yóu yù bù jué 犹豫不决yóu yù bù jué 猶豫不決yǒu bù shǎo míng tang 有不少名堂yǒu guò zhī ér wú bù jí 有过之而无不及yǒu guò zhī ér wú bù jí 有過之而無不及yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán 有借有还,再借不难yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán 有借有還,再借不難yǒu suǒ bù tóng 有所不同yǒu tiáo bù wěn 有条不紊yǒu tiáo bù wěn 有條不紊yǒu yǎn bù shí Tài Shān 有眼不識泰山yǒu yǎn bù shí Tài Shān 有眼不识泰山yǒu yì zāi huā huā bù fā , wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 有意栽花花不发,无心插柳柳成阴yǒu yì zāi huā huā bù fā , wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 有意栽花花不發,無心插柳柳成陰yǒu zuì bù fá 有罪不罚yǒu zuì bù fá 有罪不罰yòu yào mǎr hǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo 又要馬兒好,又要馬兒不吃草yòu yào mǎr hǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo 又要马儿好,又要马儿不吃草yòu yào mǎr pǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo 又要馬兒跑,又要馬兒不吃草yòu yào mǎr pǎo , yòu yào mǎr bù chī cǎo 又要马儿跑,又要马儿不吃草yú bù kě jí 愚不可及yú xīn bù rěn 于心不忍yú xīn bù rěn 於心不忍yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé 魚與熊掌不可兼得yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé 鱼与熊掌不可兼得yǔ yān bù xiáng 語焉不詳yǔ yān bù xiáng 语焉不详yǔ zhòng bù tóng 与众不同yǔ zhòng bù tóng 與眾不同yù bà bù néng 欲罢不能yù bà bù néng 欲罷不能yù sù ér bù dá 欲速而不达yù sù ér bù dá 欲速而不達yù sù zé bù dá 欲速则不达yù sù zé bù dá 欲速則不達yù yù bù dé zhì 郁郁不得志yù yù bù dé zhì 鬱鬱不得志yù yù bù lè 郁郁不乐yù yù bù lè 鬱鬱不樂yuān jiā yí jiě bù yí jié 冤家宜解不宜結yuān jiā yí jiě bù yí jié 冤家宜解不宜结yuán fēng bù dòng 原封不动yuán fēng bù dòng 原封不動yuán yuán bù duàn 源源不断yuán yuán bù duàn 源源不斷yuǎn qīn bù rú jìn lín 远亲不如近邻yuǎn qīn bù rú jìn lín 遠親不如近鄰yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě 远水不解近渴yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě 遠水不解近渴yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ 远水不救近火yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ 遠水不救近火yǔn shēn bù xù 殒身不恤yǔn shēn bù xù 殞身不恤zài bù 再不zài hǎo bù guò 再好不过zài hǎo bù guò 再好不過zài shēng bù liáng xìng pín xuè 再生不良性貧血zài shēng bù liáng xìng pín xuè 再生不良性贫血zài suǒ bù cí 在所不辞zài suǒ bù cí 在所不辭zài suǒ bù jì 在所不計zài suǒ bù jì 在所不计zàn bù jué kǒu 讚不絕口zàn bù jué kǒu 贊不絕口zàn bù jué kǒu 赞不绝口zàn tàn bù yǐ 贊嘆不已zàn tàn bù yǐ 赞叹不已zhǎn ér bù zòu 斩而不奏zhǎn ér bù zòu 斬而不奏zhàn wú bù shèng 战无不胜zhàn wú bù shèng 戰無不勝zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè 战无不胜,攻无不克zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè 戰無不勝,攻無不克zhàn wú bù shèng , gōng wú bù qǔ 战无不胜,攻无不取zhàn wú bù shèng , gōng wú bù qǔ 戰無不勝,攻無不取zhàn zhe máo kēng bù lā shǐ 占着茅坑不拉屎zhàn zhe máo kēng bù lā shǐ 占著茅坑不拉屎zhàn zhe shuō huà bù yāo téng 站着说话不腰疼zhàn zhe shuō huà bù yāo téng 站著說話不腰疼zhāo bù bǎo xī 朝不保夕zhāo bù lǜ xī 朝不慮夕zhāo bù lǜ xī 朝不虑夕zháo sān bù zháo liǎng 着三不着两zháo sān bù zháo liǎng 著三不著兩zhǎo bù zì zai 找不自在zhào zuò bù wù 照作不誤zhào zuò bù wù 照作不误zhēn jīn bù pà huǒ lái shāo 真金不怕火來燒zhēn jīn bù pà huǒ lái shāo 真金不怕火来烧zhēn jīn bù pà huǒ liàn 真金不怕火炼zhēn jīn bù pà huǒ liàn 真金不怕火煉zhēn rén bù lòu xiàng 真人不露相zhēng zhí bù xià 争执不下zhēng zhí bù xià 爭執不下zhī bǐ zhī jǐ , bǎi zhàn bù dài 知彼知己,百战不殆zhī bǐ zhī jǐ , bǎi zhàn bù dài 知彼知己,百戰不殆zhī ēn bù bào 知恩不報zhī ēn bù bào 知恩不报zhī fù bù qǐ 支付不起zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bù dài 知己知彼,百战不殆zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bù dài 知己知彼,百戰不殆zhī qí bù kě ér wéi zhī 知其不可而为之zhī qí bù kě ér wéi zhī 知其不可而為之zhī qí rán ér bù zhī qí suǒ yǐ rán 知其然而不知其所以然zhī rén zhī miàn bù zhī xīn 知人知面不知心zhī wú bù yán , yán wú bù jìn 知无不言,言无不尽zhī wú bù yán , yán wú bù jìn 知無不言,言無不盡zhī zì bù tí 只字不提zhī zì bù tí 隻字不提zhí mí bù wù 執迷不悟zhí mí bù wù 执迷不悟zhí yán bù huì 直言不諱zhí yán bù huì 直言不讳zhǐ bāo bù zhù huǒ 紙包不住火zhǐ bāo bù zhù huǒ 纸包不住火zhǐ bù guò 只不过zhǐ bù guò 祇不過zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只見樹木不見森林zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只见树木不见森林zhǐ kě yì huì , bù kě yán chuán 只可意会,不可言传zhǐ kě yì huì , bù kě yán chuán 只可意會,不可言傳zhǐ shuō bù zuò 只說不做zhǐ shuō bù zuò 只说不做zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ , bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只許州官放火,不許百姓點燈zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ , bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只许州官放火,不许百姓点灯zhǐ zhī qí yī , bù zhī qí èr 只知其一,不知其二zhì biāo bù zhì běn 治标不治本zhì biāo bù zhì běn 治標不治本zhì bù zài cǐ 志不在此zhì rán bù wěn 秩然不紊zhì zhī bù lǐ 置之不理zhì zhī bù wèn 置之不問zhì zhī bù wèn 置之不问zhōng zhēn bù yú 忠貞不渝zhōng zhēn bù yú 忠贞不渝zhòng fá bù yòng 重罚不用zhòng fá bù yòng 重罰不用zhòng kàn bù zhòng yòng 中看不中用zhōu zhuǎn bù kāi 周轉不開zhōu zhuǎn bù kāi 周转不开zhōu zhuǎn bù líng 周轉不靈zhōu zhuǎn bù líng 周转不灵zhū gǒu bù rú 猪狗不如zhū gǒu bù rú 豬狗不如zhù yì lì bù zú guò dòng zhèng 注意力不足过动症zhù yì lì bù zú guò dòng zhèng 注意力不足過動症zhuì zhuì bù ān 惴惴不安zhuó ěr bù qún 卓尔不群zhuó ěr bù qún 卓爾不群zhuó hū bù qún 卓乎不群zī jū bù qián 趑趄不前zī zī bù juàn 孜孜不倦zǐ bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 子不嫌母丑,狗不嫌家贫zǐ bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín 子不嫌母醜,狗不嫌家貧zì bù bì shuō 自不必說zì bù bì shuō 自不必说zì bù dài yán 自不待言zì bù liàng lì 自不量力zì kuì bù rú 自愧不如zì mìng bù fán 自命不凡zì qiáng bù xī 自強不息zì qiáng bù xī 自强不息zì tàn bù rú 自叹不如zì tàn bù rú 自嘆不如zú bù chū hù 足不出戶zú bù chū hù 足不出户zuǐ shàng méi máo , bàn shì bù láo 嘴上沒毛,辦事不牢zuǐ shàng méi máo , bàn shì bù láo 嘴上没毛,办事不牢zuǐ shàng wú máo , bàn shì bù láo 嘴上无毛,办事不牢zuǐ shàng wú máo , bàn shì bù láo 嘴上無毛,辦事不牢zuì wēng zhī yì bù zài jiǔ 醉翁之意不在酒zuò bù chuí táng 坐不垂堂zuò bù dào 做不到zuò lì bù ān 坐立不安zuò shì bù lǐ 坐視不理zuò shì bù lǐ 坐视不理zuò wò bù nìng 坐卧不宁zuò wò bù nìng 坐臥不寧zuò zhě bù xiáng 作者不詳zuò zhě bù xiáng 作者不详

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Dùng để phủ định: chẳng, không. ◎Như: “bất khả” 不可 không thể, “bất nhiên” 不然 chẳng thế, “bất cửu” 不久 không lâu.
2. Một âm là “phầu”. (Trợ) Dùng cuối câu, biểu thị ý lưỡng lự chưa quyết hẳn. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Vị tri tòng kim khứ, Đương phục như thử phầu” 未知從今去, 當復如此不 (Du tà xuyên 遊斜川) Chưa biết từ nay trở đi, Sẽ lại như thế chăng?
3. Một âm là “phủ”. (Trợ) Biểu thị phủ định. § Dùng như “phủ” 否.
4. (Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như “phủ” 否. ◎Như: “tha lai phủ” 他來不 anh ấy có đến hay không?
5. Một âm là “phi”. (Tính) Lớn. § Thông “phi” 丕. ◇Mạnh Tử 孟子: “Phi hiển tai Văn Vương mô” 不顯哉文王謀 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Lớn lao và rõ rệt thay, sách lược của vua Văn Vương.
6. Một âm là “phu”. (Danh) Cuống hoa. § Dùng như “phu” 柎. ◇Thi Kinh 詩經: “Thường lệ chi hoa, Ngạc phu vĩ vĩ” 常棣之華, 鄂不韡韡 (Tiểu nhã 小雅, Thường lệ 常棣) Hoa cây đường lệ, Đài và cuống nở ra rờ rỡ.

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Dùng để phủ định: chẳng, không. ◎Như: “bất khả” 不可 không thể, “bất nhiên” 不然 chẳng thế, “bất cửu” 不久 không lâu.
2. Một âm là “phầu”. (Trợ) Dùng cuối câu, biểu thị ý lưỡng lự chưa quyết hẳn. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Vị tri tòng kim khứ, Đương phục như thử phầu” 未知從今去, 當復如此不 (Du tà xuyên 遊斜川) Chưa biết từ nay trở đi, Sẽ lại như thế chăng?
3. Một âm là “phủ”. (Trợ) Biểu thị phủ định. § Dùng như “phủ” 否.
4. (Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như “phủ” 否. ◎Như: “tha lai phủ” 他來不 anh ấy có đến hay không?
5. Một âm là “phi”. (Tính) Lớn. § Thông “phi” 丕. ◇Mạnh Tử 孟子: “Phi hiển tai Văn Vương mô” 不顯哉文王謀 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Lớn lao và rõ rệt thay, sách lược của vua Văn Vương.
6. Một âm là “phu”. (Danh) Cuống hoa. § Dùng như “phu” 柎. ◇Thi Kinh 詩經: “Thường lệ chi hoa, Ngạc phu vĩ vĩ” 常棣之華, 鄂不韡韡 (Tiểu nhã 小雅, Thường lệ 常棣) Hoa cây đường lệ, Đài và cuống nở ra rờ rỡ.

Từ ghép 1