Có 1 kết quả:

bù liǎo liǎo zhī

1/1

bù liǎo liǎo zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to settle a matter by leaving it unsettled
(2) to end up with nothing definite