Có 1 kết quả:

bù yǔ lǐ huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to ignore
(2) to brush off
(3) to dismiss
(4) to pay no attention to