Có 1 kết quả:

bù èr jià

1/1

bù èr jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one price for all
(2) fixed price