Có 1 kết quả:

bù jǐn

1/1

bù jǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not only (this one)
(2) not just (...) but also