Có 1 kết quả:

bù yǐ wéi yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to mind
(2) unconcerned