Có 1 kết quả:

bù sú

1/1

bù sú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impressive
(2) out of the ordinary

Một số bài thơ có sử dụng