Có 1 kết quả:

bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ

1/1

Từ điển phổ thông

không vào hang cọp không bắt được cọp con