Có 1 kết quả:

bù rù hǔ xué , yān dé hǔ zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

How do you catch the tiger cub without entering the tiger's lair? (idiom); Nothing ventured, nothing gained.