Có 1 kết quả:

bù dòng gǎng

1/1

bù dòng gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ice-free port
(2) open port