Có 1 kết quả:

bù fēn qīng hóng zào bái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not distinguishing red-green or black-white (idiom)
(2) not to distinguish between right and wrong