Có 1 kết quả:

bù qiè shí jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unrealistic
(2) impractical