Có 1 kết quả:

Bù liè diān

1/1

Bù liè diān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Britain
(2) British
(3) Great Britain