Có 1 kết quả:

bù dào Huáng Hé xīn bù sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. not to stop until one reaches the Yellow River (idiom)
(2) fig. to persevere until one reaches one's goal
(3) to keep going while some hope is left