Có 1 kết quả:

bù shèng qí rǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

unable to put up with (sth) any longer