Có 1 kết quả:

bù xié tiáo

1/1

bù xié tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uncoordinated
(2) disharmony