Có 1 kết quả:

bù qù lǐ

1/1

bù qù lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to pay attention to
(2) to leave sth as it is
(3) to ignore