Có 1 kết quả:

bù jí gé

1/1

bù jí gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fail
(2) to flunk