Có 1 kết quả:

bù jí wù dòng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

intransitive verb