Có 1 kết quả:

bù biàn liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) invariant quantity
(2) invariant (math.)