Có 1 kết quả:

bù kě gū liàng ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inestimable
(2) incalculable
(3) beyond measure