Có 1 kết quả:

bù kě gū liàng

1/1

bù kě gū liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inestimable
(2) incalculable
(3) beyond measure