Có 1 kết quả:

bù kě zài shēng zī yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

nonrenewable resource