Có 1 kết quả:

bù kě gào rén

1/1

bù kě gào rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hidden
(2) kept secret
(3) not to be divulged