Có 1 kết quả:

bù kě duō dé

1/1

bù kě duō dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to come by
(2) rare